Panik Atak Nedir? Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Yap?lan ara?t?rmalarla panik atak nöbeti geçiren insanlar?n oran? %2 civar?nda oldu?u görülmü?tür. Panik atak nöbeti geçiren hastalar?n birço?u uzman bir hekime ba?vurmamaktad?r. Panik atak hastalar? incelendi?inde büyük bir k?sm?n?n kalp hastal??? geçirmi? oldu?u görülmektedir. Geçirilen kalp krizi bu hastalar? etkilemi?tir. Bu yüzden tekrar kalp krizi geçirece?ini dü?ünerek korku duyarlar. Nöbet geçiren hasta genel anlamda panik halindedir.Asl?nda panik atak psikoloji sorunlardan kaynaklanmaktad?r. ?nsan psikolojisinin bozulmas? sonucunda ortaya ç?kar. Panik atak nöbeti geçiren hastalar ise bu ?ekilde dü?ünmemektedir. Yapt?klar? panik durumunun gerçek bir sebebi oldu?unu söylemektedir.
Panik Atak Nöbeti Özellikleri
–  Panik atak hastal??? çocuklarda fazla görülmemektedir. Gençlik y?llar?nda ba?layan panik atak nöbetleri orta ya?larda ?iddetini artt?rabilmektedir.
– Panik atak nöbetleri hastan?n günlük ya?am?n? etkilemektedir. Asl?nda hiçbir sorun yokken, ba??na bir olay gelece?ini dü?ünmeye ba?lar ve korku hali içinde ya?ar. En ufak bir konuya  can? aniden s?k?lmaktad?r. Panik atak nöbeti geçiren hastalar s?kl?kla bunal?ma girerler. Bu olumsuz etkilerden dolay? kendilerine olan öz güvenleri yoktur. Ki?i genelde ç?kamayaca?? yerlere girmemektedir. Örne?in; otobüste hemen kap? kenar?nda bulunmaktad?r. Evde tek ba??na kalmak istememektedir.
– Panik atak nöbetleri 10 ile 60 dakika aras?nda sürebilmektedir. ?lk 10 dakika içinde artan ?iddete sahip bu nöbetler dakikalar ilerledikçe ?iddetini azalt?r. 1 saatten fazla bir nöbet durumu ise görülmez.