Palenque Mezar Taşı ve Hakkında Yapılan Analizler

0
31

4390_zko_teardrop-300x197Mezar?n enteresan olan noktas? üzerindeki kapak ve bulunan sembollerdi. Bu sembollerin en ilginç olan? motorsiklet üzerine binmi? ve e?ilerek pedala bas?yor gibi duran insan figürleridir. Bu figür dikkatli incelendi?inde bir astronota da benzetilmektedir. Bu mezar ta?? üzerinde birçok ara?t?rma yap?lm??t?r ço?u uzmanlar bu figürü Pakal’a benzetmi? ve onun mezar? oldu?unu söylemi?lerdir ancak ara?t?rmalarda kesinlik yoktur ve incelemeler sonucu farkl? yorumlar da ortaya at?lm??t?r.
Farkl? bir ara?t?rmada ise ?undan bahsediliyor:
Bu ta? 40-50 y?ll?k bir tarihe ait ancak Kral Pakal 80 y?l ya?am??t?r ve bu da mezar ta??n?n Kral Pakal’a ait olamayaca?? söylenmi?tir. ?skelet üzerinde de çal???lm?? ve incelemeler yap?lm??t?r. ?skelet boyu 1.70 civar?ndayd? ve k?sa boylu bir insana aitti ancak Mayalar?n soyundan gelen hiç kimse k?sa boylu de?ildi bu da Pakal’?n olamayaca??n? gösteriyordu. Bu mezar?n kime ait oldu?u henüz kesinle?medi ortaya at?lan fikirler ve yap?lan ara?t?rmalara farkl? yorumlara aç?k ancak bu mezar ta??n?n Mayalar hakk?nda ortaya koydu?u bilgiler tarih ad?na yeterli. Mezar ta?? üzerinde bulunan semboller astronomi, bilim, ticaret, ya?am tarz? gibi tüm olaylardan biraz olsun bahsediyor ve tarih ad?na küçük bilgiler sunuyor.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.