Paget Hastalığı (kemikte) Nedir?

0
30

4390_zko_teardrop-300x197Hastal???n kendini belli eden belirtileri yoktur. Genelde hastal???n oldu?u kemiklerde a?r?, yanma hissi, bacaklarda orant?s?z geli?meler, ba? a?r?lar?, duyma problemleridir. Kal?tsal özellik gösterebilen paget ya?l?larda s?k görülmekte, az da olsa genç yeti?kin insanlar?nda ?ikayetlerinin oldu?u bir hastal?kt?r.Tedavi öncesi hastal???n te?hisi için doktor,kan ve idrar tahlili yaparak kemikteki paget hastal??? yapan maddenin yo?unlu?unu incelemeli, hastal?kl? kemi?in ???n taramas?n? yapmal?, röntgen çekilmeli ve hastal???n durumuna göre kemikten örnek al?nmas? gereklidir. Hastal???n meydana ç?k??? genelde röntgen ve kan tahlili yapt?ran insanlarda tesadüfen saptanmas?yla görülür. Uyluk kemi?i, kafa tas? ve omurga kemikleri bu hastal???n s?k görüldü?ü bölgelerdir. Hastal???n yan?nda görülen hastal?klar genelde ciddi problemler yaratmaz fakat kalp yetmezli?i ve kemik tümörleri çok azda olsa görülmü? vakalard?r.
Paget hastas?n?n ?ikayetine göre tedavi uygulan?r. Bu tedaviler durumun ciddiyetine ba?l? olarak ilaç ve ya hormon tedavisi olmaktad?r. ?laç ile düzeltilmeyen durumlar ameliyat gerektirebilmekte fakat pek uygulanmamaktad?r. Kemikteki a?r?y? bast?rabilmek için aspirin ve a?r? kesiciler kullan?lmal?, daha a??r durumlarda kalsitonin hormonu verilmelidir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.