Özgeçmiş(CV) Nedir? Kaliteli Bir CV Nasıl Hazırlanır?

0
75

4390_zko_teardrop-300x197Yarat?c? ve düzenlemesi özgün bir CV gerçek anlamda i?e yarar bir görüntü çiziyor.Klasik ?ekilde haz?rlanan CV’ler çok cazip de?il fark yaratmak,özgün olmak çok önemli düz mant?k yaz?lan bir özgeçmi? kayda de?er bulunmuyor.Peki ne yapmal?y?z?
Öncelikle CV’nin içeri?ini konuya uygun belirlemeli ve detayl? bir ara?t?rma yap?lmal? i? amaçl? haz?rlanan CV’lerde i? konusu,i? bilgisi ve detaylar? göze çarpar… Mezun oldu?umuz okul,deneyimlerimiz,ba?ar? derecemiz,çal??t???m?z kurumlar detayl? bir ?ekilde ortaya konulmal?. Mesleki hedefiniz,dü?ünceleriniz,gelecek planlar?n?z. Hepsine detayl? bir ?ekilde yer vermelisiniz…Özgeçmi?nizin genellikle düzenli bir sayfa yap?s? ve tek sayfa içerikten olu?mas? istenir.S?ralama yapacak olursak öncelikle ad?n?z soyad?n?z,telefon numaran?z daha genel olarak ki?isel bilgilerinizden ba?lamal?s?n?z…
Özgeçmi?inizi beyaz düz bir ka??da yazman?z önerilir.El yaz?s? daktilo tercih etmenizi öneririm. Önemli bir nokta kariyer bilgilerinizi,hedefinizi,referanslar?n?z özellikle belirtiniz.Referanslar çok önemli… Yaz?m hatalar?n?z?,noktalama i?aretlerinizi gözden geçirin muhakkak,bilgi ve becerilerinizi etkileyici bir dille yazmaya özen gösterin.Sosyal faaliyetleriniz varsa üniversite kulüplerindeki üyelikleriniz bunlar? eklemeyi unutmay?n.
Takdim Mektubu:
Özgeçmi?inizi elden ula?t?rmayacak iseniz posta yolu ile gönderimi tercih ederseniz ki elden ula?t?rman?z? tavsiye ederim bu yolla bir ula?t?rma seçerseniz takdim mektubu yazman?z? ?iddetle tavsiye ederim.
Bu mektupta neden i?e ba?vurdu?unuz sizinle nas?l ileti?ime geçebilirler tarz? bilgilere yer verin.Di?er önemli bir nokta mektubun ula??p ula?mad???n? ilgili ki?ilere teslim edildip edilmedi?ini muhakkak takip edin ve mutlaka ula??n ve gerekli görü?meyi gerekirse yüzyüze yap?n…