Oymacılık Sanatı Nedir? Nasıl Yapılır?

0
32

4390_zko_teardrop-300x197Tarihi çok eski zamanlara dayanan ve Anadolu Selçuklu devrinde ortaya ç?kan oymac?l?k, Osmanl? tarihin en iddial? sanat dal?d?r. Günümüzde de geleneksel ölçülerinden bir ?ey kaybetmeden devam eden sanat, ince i?çilik gerektirmektedir. Geçmi?ten günümüze kadar birçok eser miras olarak müzelerde yerini alm??t?r. Birçok engele ra?men, özünden bir ?ey kaybetmeden geli?meye ba?layan oymac?l?k, gün geçtikçe farkl? teknikler ile zenginle?tirilmi?tir. Genellikle a?aç materyaller üzerine uygulanan sanat dal?, ta? ve mermer üzerine de yap?labilmektedir. Bu sanat? yapan ustada oymac? denmektedir. Osmanl? devrinde geli?en oymac?l?k, zamanla di?er medeniyetleri de etkisi alt?na alm?? ve farkl? devletlere ait birçok eser yap?lan kaz?lar sonucunda ortaya ç?km??t?r. Kabartma sanat? olarak da adland?r?lmaktad?r.
Türklerde; ?slamiyet kabul edildikten sonra heykel, resim gibi put say?lacak sanatlar son bulmu?tur. Heykelcili?in son bulmas?yla geli?meye ba?layan sanat dal?, ilk olarak Türkistan taraf?ndan uygulanmaya ba?lanm??t?r. Sonras?nda Anadolu Selçuklu devleti, daha farkl? teknikler ile geli?tirmeye ve yayg?nla?t?rmaya ba?lam??t?r. Ve cami, medrese, saray gibi mekanlar, bu sanat dal? ile süslenmeye ba?lam??t?r. Son olarak Osmanl? devletinin u?ra? alan?na girerek duvarlara, cam kenarlar?na yap?larak, daha çok yay?lm??t?r. Eski ça?larda Mimari ve ?ehircilik alan?nda s?kça uygulanan oymac?l?k, çe?melere, camilere, hamamlara, hanlar?n duvarlar?n? ve çe?itli bölgeleri süslemi?tir. Çe?itli üslup ve teknikler ile daha fazla içerik kazand?r?larak, daha seçkin motiflere yer verilmi?tir. Tophane, Üçüncü Ahmet Çe?mesi, Azapkap? çe?mesi, oymac?l?k sanat?n?n ince i?çilik örneklerini bar?nd?rmaktad?r. Diyarbak?r, Kayseri, Erzurum, Konya bölgelerinin çe?itli mekanlar? da yine bu sanat dal?n?n eserlerini yans?tmaktad?r. M?s?r piramitleri de bu sanat dal?n?n teknikleri ile bezenmi?tir.

Oymac?l?k sanat?, her devletin kendine has teknikleri ile farkl?l?k kazanm??t?r. Anadolu Selçuklu devleti if?a ettikleri eserlerinde geometrik ve Rumi ?ekilleri uygulanmaktayd?. Osmanl? devlerinde ise daha çok sulüs yaz? tekni?i, çiçek motifleri, ba?a, fildi?i, sedef kakmas? teknikleri ile sanata can vermi?lerdir.