Öykünün Tanımı ve Niteliği

0
10

4390_zko_teardrop-300x197-Öykü, olmu? ya da olabilecek olaylar? anlatan k?sa edebiyat eserleridir.-Öykü, insan hayat?ndan kesitler sunan, bunu yaparken mekan ve zamandan yararlanan k?sa yaz?d?r.
-Öykü, olaylar? ve ki?ileri tek yönüyle inceleyip anlatan, romandan k?sa olan yaz? türüdür.
Bu tan?mlar ço?alt?labilir; fakat bu tan?mlar?n hiçbiri de?i?mez, kesin tan?mlar de?ildir. Toplumlar?n gösterdi?i geli?im ve de?i?imler sonucu yaz?nsal türler de geli?im ve de?i?im gösterirler.
Hikayeyi anlayabilmek için, yap?s?n? olu?turan unsurlar? bilmek gerekir. Her öykünün yap?s?n? olu?turan üç unsur vard?r: Ki?iler, olay ve durum, mekan. Her hikaye bir olay ya da duruma dayanmak zorundad?r. Çarp??an kuvvetler, insanla insan, insanla hayvan, insanla kendi iradesi, insanla do?a kuvvetleri, insanla toplum olabilir. Durum ise bir ?eyin içinde bulundu?u ko?ullar?n hepsidir.