Outlook ve Gmail Karşılaştırması

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Arayüz: Asl?nda 2 servis de arayüz bak?m?ndan oldukça basit bir kullan?m sa?l?yor. Ancak 2′ si aras?nda bir tercih yapmak gerekirse bu ba?lamdaki bir tercihte Outlook bir ad?m öne ç?k?yor. Nitekim 16 y?ll?k Hotmail tecrübesini Outlook’ a çok iyi yans?tm??lar. Outlook’ un arayüzü için bir niteleme yap?lacak olursa tek kelimeyle temiz. Outlook’ a girdi?inizde kar??n?za reklamlar vs. ç?km?yor. Direk e-postalar?n?zla kar??la??yorsunuz ve site içindeki reklamlar çok az ve küçük. Hotmail ve Gmail ile mukayese kabul etmez bir temizlik söz konusu. Ayr?ca demin dedi?imiz tecrübe yans?mas? bu noktada da kendini gösteriyor. Nitekim Outlook’ taki reklamlar bizim e-posta içeri?imizde yer alan kelimelere göre de?il rastgele konuluyor. Bu da kullan?c?lar?n istenmeyen durumlarla kar??la?mas?n? engelliyor. Gmail’ de ise reklam anlay??? daha farkl?. Reklamlar Google ile entegre olarak çal???yor. Gmail anasayfas?n?n en üstünde yer al?yor. Ayr?ca e-posta içeri?ine de, kelimeler arac?l???yla yerle?tirilmi? reklamlar mevcut. Ayr?ca sitede sohbet ekran? ve Google Toolbar yer al?yor.
Filtreleme, Etiketleme, H?zl? Görünüm Özellikleri: Bu konuda Gmail bir ad?m önde yer al?yor. Nitekim güçlü bir filtreye ve etiketleme özelli?ine sahip. Etiketleme sayesinde öncelikli e-postalar?n?za daha çabuk ula?abiliyorsunuz. Otomatik filtre özelli?i ile de önemli e-postalar?n filtrelenmesi daha da kolayla??yor. Outlook’ ta ise H?zl? Görünüm Klasörleri yer al?yor. Bu özellik sayesinde ayn? tür e-postalar ayn? ?ekilde kategorilendiriliyor. Sweep özelli?i de seçilen ki?ilerden gelen e-postalar?n, istedi?iniz klasöre kaydedilmesini sa?l?yor. Bir nevi Gmail etiketleme sistemi gibi çal???yor.
Arama Sistemi: Outlook’ un arama çubu?u oldukça basit. Bir anahtar sözcük ile arama yapabilirsiniz. Üstelik bu basitli?e ra?men çok etkili. E?er bu yeterli de?ilse geli?mi? arama özelli?ini de devreye sokabilirsiniz. Geli?mi? arama özelli?i sayesinde arad???n?z e-postalar? tarih, konu, gönderici adresi vb. özellikler bak?m?ndan k?s?tlayabilirsiniz. Gmail ise çok ayr?nt?l? bir arama sistemine sahip. Arama dizisi özelli?i ile aramalar çok daha kapsaml? oluyor. Ayr?ca komut sistemi de geli?tirilmi? ve belirlenen komutlar girildi?inde istenilen özelli?e göre e-postalar?n?z kar??n?za ç?k?yor.
Depolama: Outlook bu konuda s?n?r tan?m?yor desek yanl?? olmaz. Zira depolama alan? s?n?rs?z. E?er sistem depolama alan?nda spam e-postalar alg?lamazsa herhangi bir s?n?r koymuyor. E-postalara ise 100 MB.’ a kadar dosya eklenebiliyor. E?er SkyDrive özelli?ini de kullan?rsan?z bu dosya boyutunu 300 MB.’ a kadar artt?rabiliyorsunuz. Ek dosya görüntüleme sistemi için Hotmail tecrübesinden yine bahis aç?labilir. Çünkü neredeyse ayn? bir görüntüleme sistemi mevcut. Youtube videolar? dosya içinde gösteriliyor. Foto?raflar slayt halinde aç?l?yor. Microsoft Office ile olu?turulmu? belgeler ise web taray?c?n?zda direk gösteriliyor. Gmail’ de ise depolama alan? 10 GB. ile s?n?rl?. Keza ek dosya boyutu da 25 MB.’ a kadar ç?k?yor. E-postalardaki Youtube videolar? direk aç?l?yor. Foto?raflar slayt ?eklinde de?il de listeleme özelli?iyle kar??m?za ç?k?yor. Office dosyalar? da Google Docs yard?m?yla aç?l?yor.