Otomobil Kullanırken Yakıt ve Para Tasarrufu İçin Yapılması Gereken Kurallar

0
33

4390_zko_teardrop-300x1971-) Ta??t Üreticisinin Önerdi?i En Dü?ük Oktan Say?l? Yak?t? Kullan?n
Birçok yak?t sürücüsü, motor aç?s?ndan daha iyi oldu?unu dü?ündü?ünden, oktan say?s? yüksek, daha pahal? yak?tlar? tercih etmektedir. Halbuki günümüzde kullan?mda olan ta??tlar?n büyük bir k?sm? kur?unsuz benzin kullanacak ?ekilde tasarlanm??t?r. E?er kullan?c? katologunda yüksek oktan say?l? yak?t kullan?lmas? önerilmiyorsa, normal benzin d???nda benzin kullan?lmas? gereksiz para harcamaktan ba?ka bir?ey de?ildir. Oktan say?s? yak?t?n gücü veya kalitesinin bir ölçütü olmay?p, kendili?inden tutu?man?n sebep olabilece?i motor vuruntusuna kar?? yak?t?n dayan?m?n?n bir ölçüsüdür. Premium, super ve power plus gibi göze ho? gözüken isimlerine kar??n, yüksek oktan say?l? bir yak?t anlam?na gelmez. Sadece, oktan say?s?n?n yükselmesine yönelik olarak fazladan i?leme tabi tutuldu?undan, fiyat? bir miktar yüksektir. E?er eski bir araçta vuruntu sorunu ortaya ç?k?yorsa, ayn? ta??t?n yenisi için önerilen bir derece yüksek olan oktan say?l? yak?t kullanmak gerekebilir.2-) Yak?t Deposunu A?z?na Kadar Doldurmay?n
Yak?t deposunun a?z?na kadar doldurulmas?, pompalama s?ras?nda yak?t?n geri tepmesine neden olabilir. S?cak havalarda meydana gelen ?s?l genle?me a??r? dolmu? yak?t deposunun ta?mas?nada neden olabilir. Bu durumlar yak?t?n bo?a harcanmas?na ve çevrenin kirlenmesine neden olur. Hatta ta??t?n boyas?n?n zarar görmesine de neden olabilir. Ayr?ca yak?t deposunun kapa?? s?k?ca kapanm?yorsa, bir miktar benzin buharla?ma yoluyla kaybolabilir. Yak?t?n, sabah?n erken saatlerinde oldu?u gibi serin havalarda al?nmas?, buharla?ma kay?plar?n? en aza indirir. Dökülen ya da buharla?an her litre ba??na, havaya 3200 km yol alan bir ta??t?n yayaca?? kadar hidrokarbon sal?nm?? olur.
3-) Garajda Park Edin
Gece boyunca garajda park edilerek b?rak?lan bir ta??t?n motoru ertesi sabah ?l?k olur. Bu durum, so?ukta ilk çal??ma güçlükleri, fazla yak?t tüketümi ve çevreyi kirletme gibi, motorun ?s?nma sürecince olu?an problemlerin azalmas?n? sa?lar. S?cak havalarda garajda b?rak?lan bir ta??t ise, direkt güne? ???nlar?na maruz kalmayaca??ndan klima kullan?m gereksinimini azalt?r ve ta??t?n boyas?nda olu?an güne? yan?klar?n? engeller.
4-) Ta??t? Uygun ?ekilde Çal??t?r?n ve Motoru Bo?ta Çal??t?r?lmas?ndan Kaç?n?n
Günümüz ta??tlar?, motorun çal??t?r?lmas? öncesinde veya s?ras?nda gaz pedal?na tekrarl? bas?lma ( gaz? pompalama ) gereksinimini duymazar. Bu sadece yak?t?n bo?a harcanmas? demektir. Ayr?ca, hareket etmeden önce ta??t?n durdu?u yerde motorun ?s?t?lmas?na da gerek yoktur. So?uk bir motor en iyi ve en çabuk ?s?nmas? yol ko?ullar?nda çal???rken ( özellikle hafif trafikte ) ?s?n?r ve çok geçmeden katalitik dönü?türücü ( catalytic converler ) i?levini yapmaya ba?lar. Motor çal???r çal??maz araç hareket ettirilmemelidir. Fakat motor ve dolay?s?yla ya?? yeterince ?s?nana kadar, motorun a??nmaya kar?? korunmas? için, ani h?zlanmalardan ve yüksek devir say?lar?na ç?k?lmas?ndan kaç?n?lmal?d?r.
So?uk havalarda motorun ?s?nmas? oldukça uzun sürer. Bu sürede motorun yak?t tüketimi ve egsoz emilsyonlar? daha fazlad?r. Örne?in -20 santigrat derecede motorun yeterince ?s?nmas? için 5 km yürütülmesi gerekir. Bir benzin motorun ?s?nmas? süresince, normal ?s?nm?? bir motorun tüketece?i yak?ttan yakla??k %50 daha fazla yak?t tüketir. Katalitik dönü?türücülerin normal çal??ma s?cakl?klar? 390 santigrat derece olup, bu s?cakl??a ula?madan önce tam olarak i?lev yapmazlar. Bu nedenle ?s?nma süresince so?uk motorlar?n yak?t tüketimi ve egsoz emilsyon oranlar? oldukça fazlad?r. Bu yüzden k???n arac?m?z? kapal? garajlarda tutmak yak?t tasarrufu için oldukça iyidir,