Osteoporoz(Kemik Erimesi) Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yolları Nelerdir?

0
42

4390_zko_teardrop-300x197Dünyada kemik erimesi oran? kad?nlarda erkeklere oranla daha fazla görülür.Öyleki bu oran %80’ lere kadar ç?kabilir.Bu durumun görülmesinin ba?l?ca nedenlerini en genel tabiriyle ?u ?ekilde  s?ralanabilir;1-Kemik geli?imi s?ras?nda erkeklerde olan  kemik kütlesi oran?n?n kad?nlara göre daha fazla olmas?,
2-Kad?nlar?n erkeklere göre daha uzun süre ya?amalar?,
3-Erkeklik hormonu olarakta bilinen testosteronun kemikler üzerindeki koruyuculuk etkisi,
4-Menapoz döneminde kemik y?k?m?n?n artmas?(Erkeklerde bu döneme e?de?er bir dönem yoktur).
Hastal???n Belirtileri
Yap?lan ara?t?rmalar gösteriyorki hastal???n ba?lang?ç a?amas?nda bireyde hiçbir ?ikayet gözlenmiyor.Ancak hastal?k ilerledikçe;
1-Bel ve s?rt a?r?s?,
2-Omurga da k?r?klar,
3-Boyda k?salma,
4-El bileklerinde k?r?klar,
5-Kaburga ve kalça kemiklerinde k?r?klar,
6-S?rt kamburla?mas?,omuzlarda yuvarlakla?ma,
gibi ?ikayetler görülmektedir.
Risk Faktörleri    
Kemik t?pk? ar? pete?ine benzer bir yap?ya sahiptir,ve ba?ta kalsiyum olmak üzere birçok minerali depolama özelli?ine vard?r.Yedi?imiz yiyeceklerden ald???m?z kalsiyum belli bir ya? aral???na kadar (20-25 ya?) kemikleri güçlendirme özelli?ine sahiptir.Ancak bu ya?tan sonra kemik yap?m? kemik y?k?m?ndan az oldu?u için kemikler güçsüzle?meye ba?lar.30’lu ya?larda kemik kütlesi “Tepe Kemik Kütlesi” denen en yüksek de?erini al?r.Bu ya?larda ula?t???m?z Tepe Kemik Kütlesi ve ya?lan?nca ba?layan kemik kayb?n?n h?z? bireyin Kemik Erime riskini belirler.Bu veriler  kimin bu hastal??a yakalanaca??n? gösterir,ancak hastal??a yakalanma riski ?u durumlarda art?? gösterir;