Osteomiyelit (Kemik İliği İltihabı) Nedir?

0
25

4390_zko_teardrop-300x197Kemikte gerçekle?en kal?nla?ma ve enfeksiyonlar iç bölgeyle s?n?rl? kalmaz. Kemiklerin yap?s?n?n bozulmas?yla içeriden d??ar?ya do?ru bir aç?lma olmaktad?r. Aç?lan deride iltihapl? bir ak?nt? olmaktad?r. Vücudun kendini koruma mekanizmas? olarak aç?klanan bu aç?lma iltihapl? ak?nt?n?n vücut içinde yay?lmas?n? engelleme çabas?d?r. Aç?lman?n oldu?u yerdeki tüm s?v? bo?alt?ld?ktan sonra, bölge temizlenir. Bölgenin temizlenmesi için vücut için zarar vermeyen s?v?lar ile y?kama yap?lmaktad?r. Deride yar?lma ve ak?nt? meydana gelmesi ve önlem al?nmamas? durumunda geri dönü?ü olmayan kemik büyümeleri, kronikle?en bir rahats?zl?k ve estetik olmayan bir görüntü meydana gelir.Eklemlerin hareketlerinde zorla?ma, deri yüzeyi alt?nda biriken iltihap dolay?s? ile yüzeyde k?zarma, ate?, titreme gibi belirtileri vard?r. Hastal?k ba?lad?ktan sonra 14 ile 28 gün aras?nda kemik filmlerinde belirgin olarak görülmeye ba?lar. Tedavi olarak en iyi yöntem yüksek dozlu verilen antibiyotiklerdir. ?ltihap birikmesinin bo?alt?lmas?, bölgenin temizlenmesi ?artt?r. Antibiyotik tedavisi 1-1.5 ay sürmektedir. A?r?l? durumlarda a?r? kesici ilaçlar al?nmas? ve hastal???n bulundu?u kemik yap?s?n?n alç? ve ya ba?ka yöntemlerle sabit tutulmas? iyile?me sürecini olumlu yönde etkilemektedir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.