Origami Nedir? Türleri Nelerdir? Origaminin Tarihçesi

0
13

4390_zko_teardrop-300x197Tarihçesi
Tarihten günümüze Origami’nin ba?lang?c?yla ilgili kesin bilgiler olmasa da ilk olarak ka??d? icat eden Çinliler taraf?ndan icra edildi?i söylenmektedir. Japonyaya Budist rahipler taraf?ndan getirildi?i dü?ünülen origami, geli?imini burada tamamlay?p ismini de Japoncadan alm??t?r. Ka??t Çinliler taraf?ndan M.Ö 250’de bulunmu?tur. Bu y?llarda sadece zenginlerin u?ra?t??? bu sanat daha çok dini törenlerde ve hediyeleri kaplamada bir zenginlik gösterisi olarak kullan?lm??t?r. Ka??d?n yayg?nla?mas? ve fiyatlar?n?n uygun hale gelmesiyle origami daha fazla insana ula?maya ba?lam??t?r. 17. Yüzy?lda halk aras?nda e?lence ?eklini alm?? ve geli?meye devam etmi?tir. Bu dönemde konuyla ilgili ilk kitapta bas?lm??t?r(1797).1900’lü y?llar?n ba?lar?ndan itibaren okullarda ö?retilmeye ba?lan?lm?? ve çocuklar?n matematiksel zekalar?n?n geli?imine büyük katk?da bulunmu?tur. Ayn? sanat insanlar?n yeteneklerini ke?fetmelerine yard?mc? olup bir ?eyler üretebilmenin hazz?n? sunmaktad?r.
2. Dünya sava??ndan sonrada origami sanatsal anlamda büyük geli?me kaydetmi?, art?k sadece çocuklar?n de?il her ya?tan insan?n ilgisini çekmi?tir. Günümüzde ise bu sanatla ilgili sergiler, atölyeler, kurslar ve çe?itli faaliyetlere ula?mak oldukça kolay hale gelmi?tir.
Origami Türleri