Organik Tarım Nedir? Yaşanan Sorunlar ve Çözümleri Nelerdir?

0
30

4390_zko_teardrop-300x197Bu sistem dünya ülkelerinde uzun y?llard?r uygulan?yor olsada Türkiye’de 1990 y?l?nda ba?lay?p 2007 y?l?nda 46 milyar dolara ula?m??t?r. Genel bir tan?m yapmak gerekirse organik tar?m; üretimde herhangi bir katk? maddesi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her a?amas? kontrollü ve sertifikal? tar?msal üretim biçimidir. Organik tar?m ad?ndan da anla??labilece?i gibi hem topra??n hem ekosistemin hem de insanlar?n sa?l???n? sürdürebilmelerini sa?layan bir üretim sistemidir.Organik Tar?m?n Amac?
Organik tar?mla amaç; gelenek, yenilik ve bilimi birle?tirerek ya?am?m?z? sürdürdü?ümüz alana fayda sa?lamak ve adil ili?kilerle herkesle iyi bir ya?am? payla?makt?r. Organik tar?m bu noktada hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyan, sa?l?kl? ya?am? destekleyen bir sistemdir.
Organik Tar?m?n Özellikleri
•    Organik tar?m kimyasal gübre, ilaçlama, hormon gibi d?? etkenler kullanmaya kar?? olup tamamen do?all?ktan yanad?r.
•    Ekolojik (organik) üretim yapan bir çiftçi uluslararas? bir denetleme ?irketi taraf?ndan verilen sertifikay? almak zorundad?r. Bu sertifikay? alabilmek için gerekli i?lemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu ko?ullar sa?land???nda uluslararas? ?irket gelerek denetimini yapar ve sertifikay? verir.
•    Üretilen ürünün her safhas?n?n kontrol edilebilir olmas? da denetim eksikli?ini gidermektedir.
•    Üretilen ürünlerin insan sa?l???na zarar verebilecek at?klar? bar?nd?rmas?n?n önüne geçerek hastal?klar?n olu?mas?n? ve yayg?nla?mas?n? önlemektedir.
•    Organik tar?m sadece insan sa?l???n? de?il ayn? zamanda dünyan?n korunmas?na da katk? sa?lar.
•    Mevcut tar?m alanlar?n?n azalmas?n?, çölle?mesini ve kullan?lamaz hale gelmesini önler.
Organik Tar?m?n Önemi
Organik tar?m asl?nda belli kurallar çerçevesinde yap?lan tar?md?r. Bu da ba?ta toprak olmak üzere su, hava, çevre ve do?ada ya?ayan di?er canl?lara zarar vermeyip hayvanlar? koruyan üretim anlam?na gelmektedir. Örnek vermek gerekirse tar?mda kullan?lan kimyasal bir ilaç; çevresinde bulunan bir göl ve buna ba?l? olarak gölde ya?ayan bal?k bu ilaçtan zarar görebilir. O gölün suyunu kullanan insanlarda zarar görebilir  ya da gölden avlad??? bal??? yiyen ku? ba?ka yerlere hastal?k ta??yabilir. Ama organik tar?m kurallar? çerçevesinde çevreye duyarl? olup sa?l?kl? bir ya?am? desteklemektedir.
Türkiye’de Organik Tar?m?n Geli?imi
Organik tar?m Türkiye’de en fazla Ege ve Akdeniz bölgelerinde yap?lmaktad?r. Bu bölgelerde ihracata yönelik sebze, meyve ve turunçgiller üretimi yayg?nd?r. Asl?nda gerekli ko?ullar sa?land?ktan sonra Türkiye’nin her yerinde organik tar?m yap?labilmektedir. Yeter ki üretim ve ihracat için gerekli ko?ullar sa?lanabilsin.