Omuz Ağrısı Neden Oluşur? Nasıl Tedavi Edilmelidir?

0
27

4390_zko_teardrop-300x197Omuz a?r?s? ciddi bir rahats?zl?kt?r. Ki?inin depresyona girmesine bile neden olabilir. Giyinmeyi soyunmay? etkileyecek kadar bir omuz a?r?s? varsa doktora ba?vurup düzenliilaç kullan?lmal?d?r. Omuz a?r?lar?nda ilk tedavi, buz tedavisidir. Hasta gün içinde 5 defa yirmi?er dakika buzlar? saraca?? ince bir bezle omzuna buz torpalar?n? uygulamal?d?r.Omuz a?r?lar?na kar?? evde uygulanabilecek yöntemlerde vard?r. Öncelikle ev buna göre ayarlanmal?d?r. Elimizin ba??m?zdan yukar? ç?kmamas?na dikkat etmeliyiz. Bu nedenle de mutfakta tencere ve tabaklar? üst raflara de?il daha alçak raflara koymal?y?z. Perde takmak cam silmek gibi omuza etki eden hareketleride bir süre yapmamal?, bu konularda ba?kalar?ndan yard?m almal?y?z. Yani elimizi ba? seviyesinden yukarda durduracak hareketlerden çekinmeliyiz. Yine evde basit omuz egzersizleri yap?labilir. Bunun için doktorun önerdi?i hareketleri uygulayabiliriz. Dik oturmal?, bir kola ya da ele dayanarak oturmamal?y?z. Omuz a?r?s?nda uykudaki pozisyonumuz bile çok önemlidir. Uykuda da bir kolun üstüne yatmak, yada eli ba? alt?na koyarak uyumak omuz a?r?lar?na neden olabilmektedir. Bu nedenle yatarken koltuk alt?na küçük yast?klarla destek yap?p uyumak omuz a?r?lar?n? giderece?i gibi olu?mas?na da engel olabilmektedir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.