Omurga Sistemi, Omurilik ve Omurgayı Oluşturan Kısımlar

0
33

4390_zko_teardrop-300x197Omurga sisteminin genel anlamda 2 tür i?levi bulunmaktad?r. Bunlar omurgan?n koruyucu i?levi  ve hareket i?levidir. Koruyucu i?levine sahip omurga ; omurga kanal? içinde bulunan omurili?i korur ve baz? sinir köklerinin zarar görmemesini sa?lar. Hareket i?levinde ise; omurgam?zda bulunan diskler görev almaktad?r.Belimizde ki omurga sisteminde çok önemli diskler bulunmaktad?r. Omur kemiklerini birbirlerine ba?layan ba?,kas ve diskler vard?r. Disklerin görevi vücudumuza gelebilecek bas?nç durumunda, bu bas?nc? azaltarak omurga sistemine dengeli bir ?ekilde da??tmakt?r. Diskler sayesinde omurgam?z esneme kabiliyetine sahiptir.
Omurga sisteminde toplan 23 adet disk bulunmaktad?r. Yap?lar? omur kemiklerine uygun bir ?ekildedir. As?l görevleri omur kemiklerindeki gibi yük ta??mak de?ildir. Disk sistemi yumu?ak ve sert k?s?mdan olu?maktad?r. ?ncelendi?inde kapal? bir sistem gibi görülmektedir. Ancak bu sistem bazen zarar görebilmektedir. Özellikle insanlar?n kendilerini zorlayacak yükleri kald?rmas? sonucunda bu kapal? sistem hasar görmektedir. Ancak bu hasar gören sistem kendini tamir edebilme özelli?ine sahiptir. Mesela; a??r yük kald?rd?ktan sonra disklerin zarar görmesi sonucu bel f?t??? olunabilir. Bununla birlikte disklerin kendini tamir etmesiyle birlikte bel f?t???ndan ameliyat olmaks?z?n kurtulan hastalar bulunmaktad?r.
Görüldü?ü gibi omurgam?z olmadan ayakta duramay?z ve hareket edemeyiz. Ayr?ca omurga sistemimiz beyin ile ileti?ime geçen ve milyonlarca sinir hücresine sahip omurilik için adeta bir z?rh görevi yapmaktad?r.
Omurga sistemini olu?turan ana kemikler omurlard?r. Omurun parçalar?n? sayacak olursak;