Ölüdeniz Efsanesi – Muğla/Fethiye

0
38

4390_zko_teardrop-300x197Bal?kç? ve O?lu:
Geçimini bal?k tutup onlar? satarak sa?layan bir baba ve o?ulun hikayesi anlat?l?yor Ölüdeniz hakk?nda.Baba ve o?ul Ölüdeniz yak?nlar?nda bal??a ç?karlar a??r? f?rt?na onlar? tedirgin etmektedir ancak buna mecburdurlar.F?rt?na ?iddetini artt?r?r ve o?lu ileride bir koy oldu?unu oraya s???nabileceklerini söyler fakat baba y?llar?n bal?kç?s?d?r ?srarla orada bir koy olmad???n? söyler ve diretir.Baba sinirlenerek o?luna vurur ve o?lu denize sürüklenir o?lunun ac?s? bir taraftan,ölüm korkusu bir taraftan baba iyice tedirgin olur fakat bir süre sonra görür ki o?lunun bahsetti?i koy gerçekten var ve oraya s???n?r.Pi?man olur ve daha fazla dayanamaz ve orac?kta kendini öldürür,efsaneye göre ölüdeniz k?y?lar?nda bir kaya parças? var, insan ba??na benzeyen ve o kayan?n ölen evlad?n?n ta?la?m?? ba?? oldu?unu söylerler.Belcek?z Efsanesi:
Belce?iz, Ölüdeniz’e yak?n bir di?er aland?r.Buran?n sular? Ölüdeniz’in aksine daha dalgal? ve h?rç?nd?r.Efsane bal?kç? ve o?lunun efsanesini and?r?yor asl?nda.Gemiciler bu koya dinlenip,su almak ad?na u?rarlard?.Bir gün gemici ve o?lu su almak için durdu.Gemicinin yak???kl? o?lu su almaya indi?i an da güzel bir k?z görür ve a??k olur,k?z da ondan etkilenir fakat geri dönmek zorundad?r…Y?llarca uzaktan severler birbirlerini gemi her koya yakla?t???nda k?z onu görmek ad?na uzaktan bakar ve gülümserler.Bir gün büyük bir f?rt?na da o?lu babas?na koya yana?malar?n? söyler fakat babas? durumun fark?ndad?r o?lunun gemiyi parçalamak ve koyda kalmak istedi?ini dü?ünür ve o?luna vurur,onu denize atar o?lu orac?kta ölür ve baba pi?man olur kendi can?na k?yar.Ölüdeniz’in ad? a??k gençten Belce?iz’in ad? ise Belcek?z’dan geldi diye bilinir.
Anlat?lanlar elbette efsanelerden ibarettir,do?ru ya da yanl?? bilinmez ancak bu harika yerin birçok hikayesi mevcuttur.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.