Olimpiyatların Tarihçesi ve Gelişimi

0
29

4390_zko_teardrop-300x197Tarihçesi
Olimpiyatlar?n Yunanistan’da ba?lad??? kesindir. Ama ; hangi tarihte ve nas?l ba?lad??? konusunda çok say?da görü? vard?r. Bu görü?lerin genel olarak ise temelinde ?u vard?r: Olimpiyatlar Tanr?lar için yap?l?r. ?lk kay?tlara ise M.Ö 776 y?l?nda rastlan?r. ?lk olimpiyatlar sadece ko?u alan?nda düzenlenirdi. Kazanan sporculara zeytin dal? veilir ve heykelleri dikilirdi. Ayn? zamanda heykeli dikilen bu sporculara ?airler methiyeler yazard?. Oyunlar Tanr?lar?n bulundu?u yer oldu?una inan?lan Olimpiya da??nda oynan?rd?. Olimpiyat ismi de bu kökten meydana gelmektedir. M.S sonra 393 y?l?nda ise H?ristiyan Roma ?mparatoru Theodosius oyunlar?n putperestlikten kalma bir adet oldu?u gerekçesiyle yasaklam??t?r. Zaten daha önce oyunlar amac?ndan sapm?? bir haldeydi. Daha sonra 19. yy Frans?z Pierre de Coubertin’in çabalar?yla oyunlar yeniden canlanm?? ve uluslararas? bir hal alm??t?r.Modern anlamda ilk olimpiyatlar ise ; Olimpiyat Komitesi taraf?ndan 1896 y?l?nda Atina’da düzenlenmi?tir. Bu ba?ar?l? orgnizasyondan sonra olimpiyatlar?n hep Atina’da düzenlenmesi teklif edilmi?tir. Ancak ; Milli Olimpiyat komitesi bu görü?e kar?? ç?km?? ve 1900 olimpiyatlar?n? Paris’e vermi?tir. Paris oyunlar?nda ilk defa kad?n sporcular da yar??m??t?r. 1916 y?l?nda Berlin olimpiyatlar? 1.Dünya Sava?? nedeniyle iptal edilmi?tir. 2.Dünya Sava?? nedeniyle de 1940 ve 1944 y?llar?ndaki olimpiyatlar iptal edilmi?tir.

Olimpiyat oyunlar? tarihinde çok çe?itli boykotlar? da bar?nd?r?r. Bu boykotlar?n sebebi ülkelerin birbirleriyle olan siyasi çeki?meleridir. 1979 y?l?nda Afganistan’? i?gal eden SSCB’yi ba?ta Amerika olmak üzere 64 ülke protesto etmi?tir. Oyunlara sadece 80 tak?m kat?lm??t?r. Bir sonraki olimpiyat olan 1984 Los Angeles’ a ise Do?u Avrupa ülkeleri , Küba ve Do?u Almanya kat?lmam??t?r. Bu boylara zaman zaman çe?itli tarihlerde Afirka ülkeleri i?gal sebebiyle , Arap ülkeleri sava? sebebiyle kat?lmam??t?r. 1988 Seul Olimpiyatlar?na ise Kuzey Kore kat?lmam??t?r.
1972 Münih olimpiyatlar? ise Olimpiyat tarihinin ilk ve en önemli terör sald?r?s?na sahne olmu?tur. Filistinli 8 terörist ?srailli 11 sporcuyu kaç?rm?? ve bunlar? öldürmü?tür. Teslim olmayarak çat??maya girmil? ve bir Alman polisini de öldürmü?lerdir. Ayr?ca Amerika’da yap?lan Olimpiyatlarda d??ar?daki parka bir bombo konulmu? ve bu bomca sonucu TRT kameraman? Melih Uzunyol hayat?n? kaybetmi?tir.