Oksitosin Hormonu Nedir?

0
46

4390_zko_teardrop-300x197Döllenmeyi Kolayla?t?r?c? Etkisi: Cinsel ili?ki s?ras?nda kad?n?n cinsel organ?ndan yola ç?kan baz? sinirsel uyar?lar, sinir lifleri içinde ta??narak hipotalomusa ula??r. Bu uyar?lar? alan hipotalomus, oksitosini bu yolla kad?n?n dölyata??na yollar. Dölyata?? oksitosin hormonunun etkisiyle ritmik olarak kas?lmaya ba?lar. Vakum etkisini gösteren bu kas?lmalar?n etkisiyle döl yoluna bo?alm?? olan spermatozoitler, dölyata??n?n içine çekilirler. Döl yolunun asitli bir ortam olmas? nedeniyle spermatozoitler, burada uzun süre ya?ayamazlar. Ancak döl yolunun içi alkol oldu?undan spermatozoitler burada bir süre ya?ar. Bu nedenle dölyata?? içeriye çekilen spermatozoitlerin yumurtay? dölleyebilme olanaklar? daha da artar.Do?umu Kolayla?t?ran Etkisi: Oksitosin hormonu, do?um s?ras?nda gebe kad?n?n dölyata??nda güçlü bir ?ekilde kas?lmay? sa?lar. Do?um ba?larken ba?? serviksi (dölyata?? boynunu) gerer. Gerilme sonucunda sinirsel bir uyar? do?ar. Bu uyar? Hipotolomusa ta??n?r. Uyar?y? alan Hipotolomus, oksitosin hormonu kana kar??arak dölyata??na geldi?inde buradaki kas?lmalar?n gücünü art?r?r. Bu kas?lma sonucu çocu?un dölyata??ndan d??ar? itilmesi kolayla??r. Bu itilme, serviksi daha da gerece?inden sinirsel uyar?lara ula??r. Dölyata?? bir süre kas?ld?ktan sonra yorulaca?? için ara verir ve dinlenir. Bir süre kas?ld?ktan sonra git gide k?salan dinlenme aral?klar?yla kas?lmalar? sürdürür. Dölyata?? kas?lmalar? sadece oksitosinle de?il ba?ka mekanizmalarla da sa?lan?r. O yüzden bu hormon olmad??? takdirde do?um Gerçekle?meyecek diye bir olas? yoktur. Bu hormonun olamay??? sadece do?um süresini uzat?r.
Emzirme Üzerindeki Etkisi: Bebek meme emmeye ba?lad???nda, annesinin meme ucunu uyarm?? olur. Bu uyar?lar sinir lifleriyle Hipotolomusa iletir. Uyar?lar? alan Hipotolomus, adenohipozifi etkileyip buradan prolaktin salg?lamas?n? art?r?r. Prolaktin, süt bezesinde, süt miktar?n? art?ran bir hormondur. Hipotolomus, ayn? zamanda oksitosin salg?lamas?n? da art?r?r. Memeye kan yoluyla ula?an oksitosin, süt kanallar?n?n çevresindeki düz kaslar?n kas?lmas?na yol açar. Bu kaslar?n kas?lmas? bir sa?ma etkisiyle anne sütünün, bebe?in a?z?na f??k?rmas?n? sa?lar.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.