Öğrenme Bozukluğu(Disleksi) Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

0
27

4390_zko_teardrop-300x197Bir insan?n disletik oldu?u nas?l anla??l?r?
Disleksi en belirgin anlam?yla ‘kelime kullan?m?nda ya?anan güçlük’ anlam?na gelir. Do?u?tan gelen bir ö?renme bozuklu?u olmas?na ra?men okuma, yazma döneminde dikkat çekmektedir. Dislektik çocuklar ya??tlar?ndan daha geç okur ve yazarlar, ayr?ca kelimeleri do?ru telafuz edememeleri ve kelime kapasitelerinin dü?ük olmas? da dislektik olduklar?na dair ipuçlar? verir.Nörolojik kökenli bu bozukluk do?u?tan olup beynin sol yar?m küresindeki dil kullan?m?yla ilgili bölümlerdeki farkl?la?mayla okuma, yazma ve telafuz edebilme yeteneklerinde görülen bozulmayla ortaya ç?kt??? söyleniyor.
Beyin görüntüleme tekniklerinin göstergelerine bak?l?rsa, dislektik olan ki?iler, bilgiyi farkl? bir biçimde i?liyorlar ve bu da s?ralama yapma, okuma ve bilgiyi organize etme konular?nda çe?itli sorunlar ya?anmas?na neden oluyor.
Ayr?ca dislektik çocuklar di?erleri taraf?ndan farkl? görüldü?ü için kötü cümlelere maruz kalmaktad?rlar bu da özgüven eksikli?ine neden olmaktad?r. Özellikler kendini geli?tirmemi? ö?retmenler dislektik çocuklara hasta veya ?q seviyesi dü?ük gibi davrand?klar? zaman, çocuk içinden ç?kamayaca?? bir ö?renme korkusuna saplan?yor.
Tarih boyunca ünlü dislektik ve ba?ar?n?n pe?ini b?rakmayanlar hepimizin bildi?i insanlara göz atal?m;
Einstein, Thomas Edison, Dü?ünen Adam heykelinin sahibi ünlü heykeltra? Rodin, Alexander Graham Bell, Winston Churchill, Walt Disney, Agatha Christie, Henry Ford, Richard Branson.