Obsesif Kompulsif(Saplantılı) Kişilik Bozukluğu Nedir?

0
37

4390_zko_teardrop-300x197Bu ki?ili?e sahip olanlar son derece dakik ki?ilerdir. Cimrilik, inatç?l?k, a??r? düzenlilik, ku?kuculuk ve a??r? titizlikleri de vard?r. Denetlemekten zevk al?rlar. Ki?iler aras? ili?kilerinde esneklikten yoksundurlar. Kendilerini bir i?e yada okumaya yöneltemezler.Karar vermede güçlük çeker sorumluluktan kaç?n?rlar. Davran??lar?nda çifte standart görünür. Yapt?klar? davran??lar aras?nda tekrarl? el y?kama, günlük elbiseleri yada di?er e?yalar? üzerine bir?ey bula?m??ças?na y?kama, say? sayma say?labilir.

Saplant?l? zorlu dü?üncelerin etkisi alt?nda kalan kimi hastalar ki?ilik yap?s?yla ba?da?mayan anlams?z, gereksiz, saçma davran??larda bulunurlar. Bu arada çevredeki insanlara ve nesnelere zarar verebilirler.
Yolda yürürken tan?mad??? insanlar?n ad?n?, ya??n?, adresini sorma gibi saplant?s?, tak?nt?s? olanlar s?kl?kla ba?kalar?yla tart???r ve kavga ederler.