Nusayrilik Nedir? Nusayri Fırkasının Alevilikle Bağlantısı Var Mıdır?

0
34

4390_zko_teardrop-300x197F?rkan?n te?ekkülünde öne ç?kan ilk isim olan Ebu ?uayb b. Nusayr en-Nemiri, On iki imam ?iili?ince onuncu imam kabul edilen Ali en Naki ile on birinci imam kabul edilen Hasan Askeri zaman?nda ya?am??t?r. ?bn Nusayr, Ali en Naki döneminde onun ilahl???n?, kendisinin de onun taraf?ndan gönderilmi? bir peygamber oldu?unu iddia etmi?tir. Hasan Askeri zaman?nda ise onun ‘’bab’’ oldu?unu iddia etmi?, onun vefat?n?n ard?ndan on ikinci imam Muhammed Mehdi’ nin gaybete intikal etti?ine inan?lmas?yla birlikte kendisini onun sefiri ilan etmi?tir.Bu f?rkan?n ikinci kurucusu olarak kaynaklarda Hasibi ismi dikkat çeker. Hasibi’ nin yazd??? ‘’Kitabü’l- Mecmu’’ isimli eser f?rkan?n ana kayna?? olmu?tur. Hatta Kitabü’l- Mecmu adl? kitap f?rkan?n kutsal kitab? diyebiliriz. Kitabü’l Mecmu 16 sureden olu?ur. Kitab?n on birinci suresi olan ‘’?ehadet’’ bölümünde ki ?u ifade f?rkan?n temel akidesini te?kil eder: ‘’Ben ?ahadet ederim ki Ali b. Ebu Talipten ba?ka ilah, Muhammed Mahmud’dan ba?ka hicab, Selman-? Farisi’ den ba?ka bab yoktur ‘’
Nusayrilikte yarat?l??, ?lah kabul ettikleri Ali ye nispet edilir. Kitabü’l Mecmu’ da anlat?lanlara göre, Ali’nin zat?ndan Muhammedi, Muhammed’ in kendi nurundan Selman’?, Selman’ ?n da be? yetimi, nihayet be? yetimin de bütün âlemi yaratt??? ifade edilir.
Nusayrilikte Melekler parlak, ye?il ipekli elbiseler giyen nurani varl?klard?r. Ali’ nin çocuklar? Hasan ve Hüseyin’ in gerçekte birer temiz melek oldu?una inan?rlar.
Nusayrilik, Davud’ a Zebur’un, Musa’ ya Tevrat’ ?n, ?sa’ ya ?ncil’ in ve Muhammed’ e Kur’an ?n verildi?ini kabul eder.