Nörotransmitter Nedir?

0
29

4390_zko_teardrop-300x197Nörotransmitterler, beyin kimyasallar? olup vücudun üretti?i hormonlard?r. Nörotransmitterler, sinaps bölgesindeki bo?lu?a gelen iletinin, mesaj?n, bilginin daha kolay atlamas?n?, yani kar?? tarafa geçmesini sa?lar.Nörotransmitterler, sürtünme kuvvetini azalm?? gibi elektrik ak?m?n?n yani bilginin daha h?zl? hareket etmesini sa?lamaktad?rlar. Örne?in üstüne örtü örtülmü? bir masan?n üzerinde duran silgiyi elinizle itti?inizde örtüden kaynaklanan sürtünme kuvveti çok oldu?u için silgi h?zl? hareket edemez. Ancak örtüyü kald?rd?ktan sonra masan?n üzerindeki silgiyi iterseniz sürtünme kuvveti azald??? için daha h?zl? hareket edecektir.
Bu örnekte oldu?u gibi nörotransmitterler,  sürtünme kuvvetini azaltm?? gibi iletinin, mesaj?n yani elektriksel ak?m?n çok daha h?zl? bir ?ekilde kar?? tarafa geçmesini sa?lar. Bundan dolay? da nörotransmitterlerin en önemli faaliyeti bilginin, iletinin çok daha h?zl? bir ?ekilde kar?? tarafa geçmesini sa?lamakt?r. Nörotransmitterlerin bu faaliyetleri insanlar?n daha kolay ö?renmelerine yard?mc? olmaktad?r.
Ö?renme faaliyeti iki beyin hücresinin yani nöronlar?n birbirlerine yakla?mas?yla gerçekle?mektedir.  Bu yak?nla?ma bir nöronun aksonu ile di?er nöronun dendritinin birbirlerine yak?nla?mas?yla meydana gelir. Bu yak?nla?ma asl?nda tam bir birle?me olmay?p arada bir bo?luk kalmaktad?r ki bu bo?lu?a “sinaps bo?lu?u” ad? verilir. ??te nörotransmitterler bilginin bir nörondan di?erine geçebilmesi için aradaki sinaps bo?lu?unda görev yaparak bilginin bu bo?luktan h?zl? bir ?ekilde di?er nörona geçmesini sa?lar. Ö?renilen bilgi ne kadar çok tekrar edilirse bu bo?luk aras?ndaki ba?lant? o kadar güçlü olmakta ve bilgi hem daha h?zl? hem de daha kolay hat?rlanabilmektedir.