Non-Ribozomal(Ribozom Dışı) Protein Sentezi

0
41

4390_zko_teardrop-300x197Domain: Bir proteinde özgül bir i?lev gösteren amino asit dizilerinin oldu?u bölgedir.Sentetaz enzimlerinde görev olan domainler;
1-Adenilasyon (A)
2- Tiyolasyon (T)
3- Kondensasyon (C)
4-Tiyoester (TE) — Yeni sentezlenen peptitin sal?nmas?nda görev al?r.
5-Epimeraz (E)— L amino asidini D amino asidine çevirir.
Domainden meydana gelmi? sentetazlar modül olarak adland?r?lan birimlerden olu?ur.
Her modül belli bir amino aside eklenmesi için özgüldür.Modül say?s? olu?an peptitteki amino asit say?s?na e?ittir.Her modül bir amino aside ba?lanmakla sorumludur.
Non-Ribozomal sentez mekanizmas?nda;
1- Aktivasyon
2-Ba?lama
3-Zincir uzamas?
4-Sonlanma