Nevroz Nedir? Tedavisi Nasıldır?

0
26

4390_zko_teardrop-300x197Nevrozlar çok çe?itli biçimlerde ortaya ç?kabilirler ve içinde ya?an?lan topluma göre de?i?iklik gösterirler. En belirgin ve yayg?n nevrozlar, ki?ilik bozuklu?una ba?l? öfke, sald?rganl?k, olgun olamama ya?ça küçük hissetme hali, abart?l? suçluluk ya da sorumluluk duygusu, cesaretsizlik ya da a??r? cesaret… vs. dir. Bunlardan hariç olarak hastan?n kendini hasta hissetmesine ba?l? olarak uykusuzluk ile birlikte gelen güçten dü?me, bedenle ilgili i?levsel bozukluklar, cinsel bozukluklar, ve insan ili?kilerinde ya?anan s?k?nt?lar… say?labilir. Nevrozlu bir ki?i, psikoza yakalanan, yani dü?ünce ve duygular? çok a??r bir ?ekilde bozulan, deforme olan bir hastaya göre, zaman zaman ya?ad??? bunal?m nöbetleri d???nda günlük ya?am?n? sürdürebilir. Hasta günlük ya?am?n? meslek hayat?n?, sosyal ya?am?n? sürdürebilse de bu, hastay? y?pratan baz? ödün vermelere, “kendini kasmalara” neden olur.Psikanalizmden esinlenerek nevrozlar iki gruba ayr?labilir; nevroza neden olan travman?n, içinde bulunulan zamandan kaynaklanan güncel nevrozlar ve ki?iyi etkileyen uzak geçmi?teki bir olaydan kaynaklanan nevrozlar. Güncel nevrozlar?n ba?l?calar? bunal?m nevrozlar? ve psikastenidir. Psikasteni, ruhi ?st?raplar ve korkularla kendini gösterir. Psikasteni hastas? insan saçma fobiler geli?tirip, iste?i d???nda baz? dü?ünceler geli?tirir. Bu dü?ünceler hastaya göre yanl?? veya yersizdir ve giderek artar,hastaya büyük bir s?k?nt? verir. S?k?nt?lar o derece ilerler ki hasta dü?üncelerinin yersiz ve as?ls?z oldu?unu bile bile onlar? kafas?ndan atamaz. Freud’a göre güncel nevrozlar?n temel etkeni, doyuma ula?amam?? cinsel dürtülerdir. En iyi bilinen uzak geçmi? odakl? nevrozlar aras?nda da saplant? nevrozu, korku nevrozu ve isteri vard?r.
Saplant? nevrozu hastada gülünç ve tehlikeli davran??lar biçiminde ortaya ç?kar. Hasta bir ?eye saplant? duyar ve bu saplant?ya ba?l? olarak bu davran??lar? sergiler, saplant?s?ndan kurtulmak için bir dizi yollara ( a??r? y?kanma, saçma denetimler, büyü yapt?rma… vs) ba?vurur.
Korku nevrozunda nedensiz bir korku söz konusudur. Ve korkulan ?eye ait bir görüntü, bir koku.. herhangi bir ?ey hastaya krizler geçirtebilir. Korkulan ?ey, herhangi bir ?ey ya da durum olabilir. Korku nevrozu saplant? nevrozundan farkl?d?r; saplant? nevrozunda saplant?ya yol açan nesnenin gerçek varl??? bulunmad???nda nevroz görülebilir ama korku nevrozunda korkuya ait ?ey laz?md?r.
Hemen hemen her nevroz tart??mas? Freudcu aç?klama ile kar??la?t?r?larak yap?l?r. Charcot’ ya göre nevroz, “sinir sistemine yerle?en, insan üzerinde farkedilebilir fiziksel bir iz b?rakmayan, öldürücü bir durumdur”