Networking Nedir?

0
48

4390_zko_teardrop-300x197Bu tarz i?lerin birçok seçene?i vard?r tercih sizlerin;
– Bir ürün alarak
– Herhangi bir sermaye ödemeden
– Belirli bir sermaye ile ortak olarakbahsetti?im seçenekleri aç?klayacak olursak e?er,baz? firmalar bu tarz i?lemlerde önce sizden firman?n üretimi olan bir ürünü alman?z? ister bu onlar?n kasas?n? olu?turmaktad?r. Ürünü ald?ktan sonra ?irketin bir orta?? gibi hareket edersiniz ve çal??ma tarz?na uygun olarak i?e ba?lam?? olursunuz,peki nedir bu prensipler? Öncelikle kendinize bir ekip olu?turursunuz bu ekipteki ki?iler sizin alt grubunuzdur sistemin basit i?leyi?i bu ?ekildedir onlar sat?? yapt??? sürece siz,siz sat?? yapt???n?z sürece de üzerinizdekiler kazan?r.
Herhangi bir ürün almadan,yani sermayesiz ba?lad???n?z i?lerde direkt olarak pazarlama ?eklinde çal???rs?n?z satt?klar?n?zdan de?il üye yapt?klar?n?zdan kazan?rs?n?z ve bu tarz i?lerde, i?in patronu sizsinizdir istedi?iniz zaman ürün satabilir ya da i?e ba?layabilirsiniz. Belirli bir ücretle ba?lad???n?z sistemler ise daha çok internet üzerinden gerçekle?ir bu tarz i?ler daha kolayd?r çünkü saatlerini siz belirler ve yapaca??n?z i?i sizler seçersiniz. Bilgisayar ba??nda konferans ya da klavye yard?m? ile bilgilendirme gibi i?lemlerde daha kolay ve zaman konusunda daha karl? ç?kars?n?z.
Networking K?saca Nedir?
– Bilgi aktar?m?
– Az zamanda çok kazanç
– Organizasyonlar bütünü
– Seminerler
– ?leti?im
– Birçok ki?iyle tan??ma f?rsat?
Çok cazip gibi görünen bu seçenekler siz çal???rsan?z daha fazla oluyor. Sürekli çal??t???n?z ve üyeler ekledi?iniz sürece kazanc?n?z katlan?yor. Networking birçok dalda uygulanabilen bir sistem özellikle son dönemde internet üzerinden gerçekle?tirilen çal??malar daha kolay ve sizlere daha fazla seçenek sunuyor. ?lk a?amada güvenilmez görünebilir ancak bu i?e ba?lad???n?zda kendi i?inizin patronu olma duygusuz sizlere bu i?e daha fazla ba?layacakt?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.