Nefrotik Sendrom Nedir?

0
28

4390_zko_teardrop-300x1973-4 ya? grubunda olu?ma riski yüksektir. Erken te?his edilmedi?inde daha ciddi sorunlara yol açabilmektedir. ?drar?n yap?ld??? birimlerde bulunan nefronlar, sa?l?ks?z i?lev gördü?ünde böbreklere ve farkl? organlara zarar verebilmektedir. Kandaki protein fonksiyonun idrar bölümüne kar??mas?n? da sebebiyet veren hastal?k, kar?n bölgesinde ?i?kinli?e neden olmaktad?r.Nefrotik Sendromun Belirtileri
Hastal???n gözle görülebilir en belirgin belirtisi, ödem olu?mas?d?r. Kar?n bölgesinde ve göz çevresinde ?i?kinlik meydana gelir. Ayaklarda da ödem olu?abilmektedir. Ba????kl?k sistemi zay?flar ve ishal, halsizlik gibi olumsuz durumlar ortaya ç?kmaktad?r. Solunum problemleri, yüksek tansiyon, cilt kurulu?u, beniz soluklu?u, kan p?ht?la?mas?, i?tahs?zl?k gibi sorunlar kendini gösterir. Baz? hastalarda idrarda kan görülme gibi durumlarla da kar??la?abilmektedir. Vücut su toplayabilmekte ve bu da baz? bölgelerde ?i?kinli?e yol açabilmektedir. ?drarda yüksek tozda protein görülebilmektedir. Yüzde, ayakta, göz kapa?? ve çevresinde, kar?nda, elde olu?an ödemler, deriyi gerginle?tirir ve ?i?me meydana gelir. Bu ?i? bölgeler, beyaz ve parlakt?r. Bast?rd???n?zda parma??n?z?n izi kal?r ve bu ?i?kinlikler yumu?ak yap?ya sahiptir. Kans?zl?k ve kolesterol gibi sorunlar az da olsa görülebilmektedir.

Nefrotik Sendrom hastal???n?n olu?mas?nda genetik etkenler büyük rol almaktad?r. Kad?nlara oranla erkeklerde daha fazla görülmektedir. Yeni do?an çocuklarda olu?ma nedeni, anneden bulasan enfeksiyondan kaynakl? olmas?d?r. Ebeveynler, çocuklar?n?n çok az idrara ç?km?? olmas?ndan dolay?, bu hastal??? te?his edebilirler. Bu hastal?k çocuklarda te?his edildi?inde bütün aile bireyleri taramadan geçirilir. Ve hastal???n var olup olmad??? ya da kal?t?msal etkenler olu?up olu?mad??? ara?t?r?l?r. Bu hastal?k erken tedavi edilmez ise böbrek iflas?na neden olabilmektedir. Bu yüzden hastal???n reaksiyonlar?n? ya??yor iseniz ya da çocuklar?n?zda görüyor iseniz, acilen bir hekime ba?vurman?zda fayda vard?r.