Need For Speed’in Tarihçesi: 1995′den 2013′e NFS Tarihi

0
70

4390_zko_teardrop-300x197[NFS 1] The Need For Speed – SE (1995): Oyunun ba?lang?c?yd?. Y?llar boyu sürecek olan bir ak?m?n ilk meyvesiydi bu oyun. ?lk olarak 1994 y?l?nda 3D0 konsoluna ç?kt? ve daha sonra PC’ye uyarland?. PC versiyonu birçok hata bar?nd?r?yordu ve k?sa süre sonra Special Edition(SE) versiyonu ç?kart?larak oyun tam manas?yla kendini göstermeye ba?lad?. O zamanlar Screamer diye bir rakip araba yar??? daha vard? ama NFS’nin rü?tünü ispat etmesi çok sürmedi ve 7′den 77′ye birçok ki?inin gözdesi oldu. O dönemde pek al??k olunmayan benzersiz bir oyun keyfi ya?at?yordu. Bunu yaparken de dönemin en iyi spor otomobillerini kulland?rt?yordu. O dönemde simsiyah bir Lamborghini Diablo’yu kullan?p da hastas? olmayan yoktur san?r?m. Oyun gerçekten iyiydi ve trafikte araç sollama olay?n? ba?latan video oyunudur. Bunun yan?nda verdi?i h?z hissi de hiç fena de?ildi. Bence o dönemde yap?lm?? en ba?ar?l? oyunlardan biriydi kesinlikle.[NFS 2] Need For Speed II – SE (1997): NFS ikinci oyunuyla kendini a?t? desek yeridir. Üç boyutlu harika grafikler ve son model otomobillerle insanlar? kendine hayran b?rakt?. Bu da yetmiyormu? gibi SE versiyonunu ç?kartarak 3DFX kartlar?na destek verdi ve özel efektlerin görüntülenmesini sa?layarak PC oyunculu?unda bir bak?ma ç???r açm?? oldu. 3DFX’in yapt??? görsel de?i?iklik ve görüntüdeki ak?c?l?k o kadar iyiydi ki, insanlar bu deneyime kay?ts?z kalamad?; k?sa sürede çok popüler hale geldi. Hat?rl?yorum da Avustralya’da müthi? h?zl? turlar atard?k, hele ki oyunu bitirince aç?lan FZR2000 diye bir araba vard?; uçard? resmen. Fakat bu oyunla NFS serisinde en çok ele?trilen noktalardan biri olan virajda bariyerlere çarparak fazla h?z kaybetmeden dönme olay?n?n ilk tohumlar? at?ld?. Bu gerçekçilik önünde gelecekte engel olacak en büyük etmenlerden biriydi bence. Ama oyunda karl? yollarsan mistik tap?nakl? yollara neredeyse her?ey vard?, müzikleriyle, grafikleriyle, rakiplerin mücadele gücüyle hepsi çok dengeliydi ve son derece zevkli bir oyundu.
[NFS 3] Need For Speed III – Hot Pursuit (1998): Oyun budur dedirten, NFS serisinin zirvesidir. Bu oyun kadar zevkli ba?ka bir oyun daha ne zaman yap?l?r bilmiyorum. Polisten kaçmak deseniz kral? vard? oyunda, son model spor otomobiller deseniz Corvette’den tutun Mercedes’lere, Ferrari Maranello’dan tutun Italdesign Scighera’ya her?ey vard? oyunda. Grafik olarak da daha çok yayg?nla?m?? olan 3DFX Voodoo kartlar?n sonuna kadar zorland??? deh?et görüntüler sunuyordu. Her ?eyiyle dört dörtlük bir oyundur bana göre; oyunu y?llar sonra internetten oynad???m bile olmu?tur. 2010 oyunlar?nda bile lagdan do?ru düzgün net ba?lant?s? sa?lanamazken, NFS 3′ü s?f?r lag harika biçimde oynard?k netten hem de o zamanki ba?lant?larla. Rocky Pass yolu vard? çok iyi hat?rlar?m; fazla geni? olmayan virajl? bir da? yoluydu. ?nan?lmaz keyif ald???m sürü?lerim olmu?tur orada, dört dörtlüktü her?ey.
[NFS 4] Need For Speed – High Stakes (1999): High Stakes için olumlu ?eyler söylemek güç gerçekten. Çok büyük farkl?l?k getirmeyip öncekilere benzer ?eyler sunuyordu. Araçlar?n dönü?leri hiç gerçekçilik hissi uyand?rm?yor aksine insan? oyundan so?utuyordu. Oyunun grafikleri de Nfs 3′ten sonra büyük bir yenilik getirmemi?ti do?rusu. Severek oynamad???m ama yollar?n, mekanlar?n güzel tasarland??? ortalama bir oyun olmu?tur bana göre. NFS serisinin duraklama dönemi denilebilir.
[NFS 5] Need For Speed – Porsche Unleashed (2000): Birbirinden güzel Porsche’lerin oldu?u hatta neredeyse 2000 y?l?na kadar ç?km?? tüm Porsche modellerini görebilece?iniz yegane oyundur kendileri. Grafik olarak çok ?ey vaadetmese de ses efektleri ve sürü? dinamikleri bak?m?ndan yap?lm?? en iyi Nfs oyunlar?ndan biridir kesinlikle. Oyunda bir sadelik-tekdüzelik vard?. Yani mekanlar sanki birbirini tekrarl?yordu ve ço?u zaman haddinden fazla geni? havaalan? gibi mekanlarda sürüyorduk arabalar?m?z?. Fakat oyundaki gerçekçi sürü? dinamikleri sayesinde uzun süreler zevkle oynanan bir oyun  haline gelmi?tir.