Neden Şişmanlıyoruz?

0
19

4390_zko_teardrop-300x197Günlük ya?amam?zda beslenirken en çok yapt???m?z hatalar? s?ralayal?m;1- Enerjisi yüksek besleyici de?eri az olan besinleri tercih etmek s?k olarak bu tür yiyecekleri tüketmek en çok yap?lan beslenme hatas?d?r.Yüksek ya? içerikli beslenmenin besin tüketimini artt?rd??? bilinmektedir.
2- Çay?, kahveyi ?ekerli içmek, çikolataya, gofretlere, alkollü içeceklere hay?r diyememek, K?zartmalara bay?lmak, mayonezi, hamur i?lerini masam?zdan ve akl?m?zdan hiç eksik edememek kilonuza kilo eklemekten ba?ka hiç bir i?e yaramamak.
3- Yap?lan en büyük hatalardan biri ö?ün atlamakt?r.Böylece ki?i bir sonraki ö?ünde doymak bilmez ve atlad??? ö?ünden çok fazlas?n? yemi? olur. Ö?ün atlama kan ?ekerinin dü?mesi, kab?zl?k, ba? a?r?s? ve metabolizman?z?n yava? çal??mas?na neden olur. Bu durum sa?l???n?z?n bozulmas?na yol açar.
4- Gün boyunca yeterli su içme al??kanl???n?n olmamas? ba?ka bir hatad?r. Günlük al?nan su miktar? azald?kça vücutta depolanan ya? miktar? artar.Az su içildi?inde, vücut kendinde bulunan suyu tutmaya çal???r. Su yediklerimizin sindirilmesi ve emilmesi için gereklidir. Az su içmek kab?zl??a sebep olurken, kab?zl?k da kilo art???n? etkileyen bir bozukluktur.
5- H?zl? yeme al??kanl??? , a?za t?ka basa yeme?i doldurmak, çi?nemeden yutmak s?k yap?lan yanl??lardand?r.
6- Ald???m?z her 7 kalori fazlal?k 1 gram ya? depolanmas?na neden olur. Günlük almam?z gereken kaloriden 250 kalori fazla al?rsak ( 1 simit, 1dilim kek, 3 dilim ekmek gibi) ayda 7500 kalori eder buda ayda 1 kilo almam?za neden olur.
Do?ru Bildi?imiz Yanl??lar
1- Diyet ve light ürünlerin kalorisi yoktur. Gerçek :Diyet ve light ürünlerin içinde kulland???m?z ya?-?eker oran? azalt?lm??t?r. Bu i?lem sadece kaloriyi azalt?r, yok etmez. Kalorisi olmayan tek besin su’dur. Yar?m paket diyet bisküvi bir dilim ekme?e e?ittir.
2- Ekme?i k?zartmak kalori içeri?ini azalt?r veya bayat ekme?in kalorisi daha azd?r. Gerçek: ekme?in bayatlamas? yada k?zart?lmas? sadece lezzetini ve yap?s?n? de?i?tirir, suyunu uçurur. Kalorisini azaltmaz.
3- Greyfurt-limon suyu-s?cak su ya?lar? yakar. Gerçek: her besinin sindirimi, s?ras?nda vücut az miktarda enerji harcar. Ancak hiçbir besinin ya? eritme özelli?i yoktur.
4- Yüksek proteinli diyetler (isveç-atkinson diyeti gibi) Gerçek: Et, tavuk, bal?k gibi proteinden zengin besinlerin tüketilmesi di?er besin ö?elerinin tüketilmesi sa?l?kl? beslenmeyi engeller. Beslenmede Kolesterol ve ya? içeri?i yüksek olur. Karbonhidrattan yoksun kalmak halsizlik, bulant?, kusma gibi olumsuzluklara neden olur.
5- ?ekerli yiyecekler tüketmeyince vücudum ?eker ihtiyac?n? kar??layamaz. Gerçek: Yedi?imiz bütün yiyecekler sindirilip emildikten sonra vücudumuzda ?ekere çevrilir.
6- Kahverengi ?ekerin kalorisi yoktur. Gerçek: Kahverengi ?ekerle beyaz ?eker aras?ndaki tek fark rengidir. Her ikisininde kalori miktar? ayn?d?r.
7- Sihirli diyetler( karpuz diyeti, patates diyeti, greyfurt diyeti) Tek bir besin içeren diyetler sa?l?kl? de?ildir. Tek tip beslenmek çe?itlilikten uzak ve monotondur. Bu tür diyetlerle kilo verilse bile kal?c? ve sa?l?kl? olmaz.
8- Aç kalarak zay?flan?r. Gerçek: aç kalarak vücudumuzun sa?l?kl? olmas? için gerekli besinleri ve enerjiyi sa?layamay?z.Bu durumda vücudumuzda kilo kayb? oldu?u gibi su ve kas kayb? da olu?ur. Açl?k ayn? zamanda yorgunluk,bitkinlik ve halsizlik sorununu da beraberinde getirmi? olur.
Sa?l?kl? kilo kayb? ve bu kilo kayb?n?n korunmas? için yeme al??kanl?klar?m?zda de?i?iklik yapmak ve düzenli spor yapmak, e?er spor yapmaya vaktimiz yoksa mutlaka düzenli yürüyü? yapmal?y?z. Fiziksel aktivite ?art. Zay?flamaya çal??an ki?ilerin yemekleri evdeki di?er ki?ilerinkiyle ayn? tencerede olmal?d?r. Sadece kilo vermek isteyen ki?i di?er ki?ilerden daha az porsiyonda yemelidir.