Neden Sıcak Su Soğuk Sudan Önce Donar?

0
43

4390_zko_teardrop-300x197Olas? nedenlerden biri ?udur: Daha ?l?k olan su, so?uk suya göre yüzeyden daha çok ?s? kaybeder. Is? kayb? nedeniyle meydana gelen buharla?ma lineer olmad???ndan dolay? belli bir süre sonra yüzeyden kay?p olan su miktar? ile so?umas? için daha az su molekülü kal?r. Böylece daha az su molekülü kalmas?ndan dolay? daha çabuk so?uma gerçekle?ir. 2. olas? neden; ?l?k suyun yüzeyi ile taban? aras?nda bir s?cakl?k gradienti ( meyil, irtifa, de?i?im ölçüsü ) vard?r. Bu gradient çok fazla oldu?undan dolay? konveksiyon yolu ile ?s? kaybetme daha fazla olur. Bu yüzden so?uma daha çabuk olur. 3. ihtimal ise ?udur: s?cak suda so?uk suya nispeten daha az çözünmü? gaz vard?r. Çözünmü? gazlar?n suyun ?s? kaybetmesine engel te?kil edece?i göz önünde bulundurulursa, ?l?k su daha çabuk ?s? kaybedecektir. Son olas? neden suyun bulundu?u ortamla alakal?d?r. E?er su çelik kapta tutulursa ( kondüksiyon ile ?s? transfer katsay?s? ili?kisi oldu?u için ) so?uk su daha çabuk donar. Ancak kapa?? aç?k plastik bir kapta tutulursa, ?l?k su daha çabuk donar. Yani k?sacas? bugüne kadar verilen cevaplar birden çok de?i?ken, durum, olaya ba?l?d?r. Bunlar; buharla?ma, konveksiyon, don tutman?n sa?lad??? termal izolasyon, çözülmü? gaz etkisi, süper so?uma etkisi, sudaki kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonat gibi çözünmü? maddelerin donmaya etkisi vb.’ dir. Ancak bu cevaplar tam olarak bilim dünyas?n? tatmin edememi?, deneylerde tam olarak çözüm bulunamam?? oldu?undan hala bu sorunsal üzerinde durulmakta ve çözüm önerilerine ödüller verilmekte.burada bile kavga ediyorsunuz, ukala olaca??m diye nedir bu kas?nt?l?k ne soruyu sorans?n, nede cevaplayan…
Einstein iyi bir fizikçi olabilir ama her bilim dal?nda dahi de?ildir. Çözülemeyen sorunlar? çözecek superman gibi görmek efsanesini b?rak?p sorunlar? çözüm bulmaya çal??al?m. Einstein newtonu örnek almad?..
Einstein döneminde de bu kadar popüler olsayd? bu soru belki o da e?ilirdi üstüne.Ben te?ekkür ederim.
Böyle konular çok ilgimi çekiyor gerçekten. Einstein hayatta olsayd? belki s?rr?n? çözerdi ama suyun mucizevi yanlar? göz önüne al?nd???nda yüce yarat?c?n?n takdiri desek daha do?ru olacak. Suyun kat? halinin s?v? hali içinde yüzdü?ü yani kat?s? s?v?s?ndan daha az yo?un olan tek madde olmas? da onu yeterince farkl? k?l?yor. Bilgilendirme için te?ekkürler Gürkan Demirci.