Nazca Çizgilerinin Anlamı Nedir?

0
32

4390_zko_teardrop-300x197Baz? çizgilerin uzaydan görünecek kadar uzun ve büyük olmas? ve bu çizgilerin ne amaçla ve kimler ad?na çizildi?i gizemini hala korumakta. ?lk iddia çok yank?lanmad? ve inan?lmas? güçtü. Erich von Daniken Nazca ovas?n?n bir uçu? pisti oldu?unu ve baz? dönemlerde uzayl?lar?n ve farkl? boyuttaki canl?lar?n araçlar?yla bu bölgeye ini? yapt?klar?n? öne sürdü fakat tepkiler gecikmedi.
Nazca düzlük bir ova idi, pist olarak kullan?lmas? imkans?zd? ve uzayl?lar neden bu kadar ilkel hareket etme ihtiyac? duyacaklard?? Almanya do?umlu matematikçi Maria Reiche en anlaml? ve en mant?kl? ara?t?rma ve incelemeyi gerçekle?tiren ilk isim olarak tarihe geçti. Nazca’da e?itimci olarak hizmet veren Maria Reiche birçok incelemede bulundu ve bu çizgilerin gökyüzü olaylar?n? belirtti?i ve hayvan sembollerinin de bununla ba?lant?l? oldu?unu öne sürdü.
Çizgilerin Anlam? Nedir?
Çizgiler farkl? ?ekilde anlamland?r?l?yor ancak tek bir ortak nokta gökyüzünü bu sembollerle anlatt?klar?. Nazca hakk?nda tarihte çok fazla bilgi yok ve incelemeler hep bir noktada t?kan?yor.