Nazar Boncuğunun Gizemli Yolculuğu

0
38

4390_zko_teardrop-300x197?ekli gözü and?ran her ?eyin, insan? kötü dü?ünceden, nazardan korudu?u inanc? yayg?nl?k kazanm??. Özellikle Eski M?s?r’da “Osiris’in Gözü” ya da “Horus’un Gözü”, nazara kar?? korunma yollar?ndan önemli figürlerindendir.Biz Türklerde de nazar inanc? oldukça yayg?nd?r. Bizdeki nazar inanc?n?n ba?lang?c? Orta Asya’ya ?amanizm dönemine uzan?r. Geçmi?te kötü bak???n, negatif enerjinin insanlara felaket getirece?i dü?ünülmü? ve halen günümüzde de nazara inanan insanlar mevcuttur. Türkler, kötü bak???n önüne geçmek için pek çok nesne kullanm??lard?r. At nal?, yumurta kabu?u, sar?msak, kuru diken, bez bebek, akik ta??, çocuk ayakkab?s?, kaplumba?a kabu?u, kurt di?i, mercan, çörekotu, deniz kabuklar?, çak?l ta??, hurma çekirde?i ve son olarak irili ufakl? mavi nazar boncuklar?…
Ülkemizdeki nazar de?mesine kar?? en s?k kullan?lan nesne nazar boncu?udur. ?nsanlar, sevdiklerini, çocuklar?n? kem gözlerden korumak için onlar?n üzerlerine muhakkak bir nazar boncu?u takard?. Bu boncuklar, genelde göz ?eklinde ve küçüktür. Yeti?kinler ise, nazar boncuklar?n? genelde kemerlerinde veya anahtarl?klar?nda ta??r. Daha büyük boyutlu olan nazar boncuklar? ise, mekân süslemede kullan?l?r. Evleri ve i?yerlerini korumak için duvarlara büyük nazar boncuklar? as?l?r.
Özgün ve do?al nazar boncuklar? Ege Bölgesi ve Anadolu’nun kimi köylerinde geleneksel yollarla üretilmektedir.
Nazar Boncu?unun Yap?m?
Nazar boncuklar?, ocaklar? f?r?nlarda yap?l?yor. F?r?n s?cakl?klar? 600-800 derece aras?nda olmal?. Nazar boncu?unun temel maddesi, hiç ku?kusuz camd?r. Üreticiler, nazar boncu?u üretmek için fabrikalar?n hurda camlar?ndan, çöpe at?lm?? veya k?r?lm?? çe?itli cam ürünlerden ve at?k camlardan yararlan?r.