Narkolepsi Nedir? Belirtileri Nelerdir?

0
38

4390_zko_teardrop-300x197Hasta uykusu geldi?inde hisseder, ilerleyen vakalarda geldi?ini anlamayabilir. Narkolepsi, otomobil ve uçak kazalar?na yol açan bir hastal?k olup, %15, direksiyon ba??nda, %8 alkollü araba kullanmaya ba?l?d?r. Ömür boyu da süren bu hastal???n birinci belirtisi, gece az uyumaktan ya da gece s?k s?k uyanmaktan bu durumlarla kar??la??l?r. ?kinci bir belirtisi de, kaslar?n birkaç dakika süreyle gev?emesidir. Bu ?eklide katapleksi denilmektedir. Bu türünde ki?i elinde ne varsa istem d??? b?rak?yor ve oldu?u yerde y???l?p kal?yor. Katepleksi nöbetleri kahkaha atmak, ?a??rmak ve büyük heyecan tepkileriyle ba?lar. Spor yapanlarda bu hastal??? ta??yan ki?ilerde ba?ar?l? performans sonra heyecandan ayaklar? dola??p olduklar? yere y???l?rlar.Narkolepsi de baba çocu?unu döverken öfkeden yere dü?er, ö?renci ö?retmen kar??s?nda korkudan yere dü?er. Üçüncü belirtisi de uyku felçleri, bu en önemli türdür. Hasta uyuya kalmadan ya da uyand?ktan önce vücudu ta? kesilmektedir. Uyan?k olmas?na ra?men hiçbir hareket edemez ve endi?eye kap?l?r. Bu felç hali en fazla birkaç dakika sürer ve hasta normale döner. Dördüncü belirtisi de, uyuklama s?ras?nda hayal görür, önce bunlar? dü? san?p, sonra uyan?kken bu hayalleri gördü?ünü anlar, büyük bir korkuya kap?l?r. Uyuklama s?ras?nda hayal görme ?ekline görsel sanr?lar denmektedir.
Bu belirtiler hepsi bir arada da görülebilir. Dört belirtide ayr? ayr?da ki?ilerde bulunabilir. Hepsi bir arada olu?an belirtiler %10 ki?ide görülür.%25 uyku nöbetleri ya?an ki?iler, %70 ise uyku ve katapleksi nöbetlerinde görülür. Bu hastal?klar, amfetomin, metillfenidor, imipramin ve clopramin gibi uyand?r?c? ilaçlar kullanarak tedavi edilebilir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.