Nabi Kimdir?: Hayatı, Sanatı, Eserleri

0
28

4390_zko_teardrop-300x197Hakimiz mevlididir hazret-i ?brahim’in
Nabiya rast makam?nda Ruhâviyiz bizYukar?daki beyite bakarak ?airin Urfa’da (o zamanlardaki ad? Ruhâ) do?du?unu söleyebiliriz. Do?um y?l? 1642 dir. Nâbî’nin as?l ad? Yusuf’tur. Ad?n?n Yusuf oldu?unu da ?u beyitinden anl?yoruz:
Keminen Yusuf-? Nabiyi ahbab ü ekarible
?efaat ya Habiballah ?efaat ya Resulallah.
Nâbî’nin Urfa’daki hayat? ve gençlik dönemi hakk?nda pek bilgi bulunmamaktad?r. Bulunan az bilgi de, iyi bir e?itim ald??? ve Yusuf Kalfa ad?ndaki bir ?eyhin müridi oldu?undan ibarettir. Yusuf Kalfa, Nâbî’nin ?iir yetene?ini farketmi? ve sanat?n? ilerletmesi için onu ?stanbul’a göndermi?tir.
Nâbî’nin babas?n?n ad? Seyyid Mustafa’d?r. Ve soyu ?eyh Ahmed-i Nak?ibendi’ye kadar uzan?r. Nâbî’nin ?stanbul’a geli?i IV.Mehmet’in padi?ahl??? zamanlar?na denk gelir. Nâbî ?stanbul’a var?r varmaz hemen önemli pa?alara ?iirler yazm??, yard?m taleplerinde bulunmu?tur. Hatta Musahib Pa?a’ya yazd??? ?u ?iir ?airin içinde bulundu?u ruh halini görmemizi sa?lar: