Müzikte Üslup, Müzikal İfade ve Müzik Cümlesi Nedir?

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Bestecinin dinleyiciye ula?mas?n? sa?layan temel unsurlar, Müzikal ?fade içerisinde yer almaktad?r. eserin yap?sal özelliklerini belirleyen yap?n?n en temel yap?s? ise müzik cümlesi olarak kar??m?za ç?kmaktad?r. Bu iki yap?, müzik içerisinde hayati öneme sahip olu?umlard?r.Müzikal ?fade
Müzik arac?l??? ile duygu ve dü?üncelerin anlat?lma biçimine, kavramsal olarak müzikal ifade ya da müzikal anlat?m denilmektedir. Ba?ka bir ifade ile eserde yorumun ön plana ç?kmas? olarak da tan?mlanabilir. Müzik bir anlat?m biçimidir ve müzikle, ruhsal durumlar anlat?labilece?i gibi nesneler de anlat?labilir. Anlat?mdaki güç ne kadar do?ru olursa müzik de o kadar etkili olmu?tur demektir.
Müzikal ifadenin olmas? için, tempo, nüans, aksan gibi belirli ö?elerin olmas? gereklidir. Bunlara ek olarak yorumcunun esere katt??? yarat?c?l?k da müzikal ifadenin önemli ayr?nt?lar?ndand?r.
Anlat?m biçimi ile ilgili olarak, müzikologlar?n pek çok çal??mas? vard?r. Korku, öfke, kin, tutku, gece, ???k vb gibi olgular?n müzik ile nas?l ifade edilebilece?ini ara?t?rm??lard?r. Bu çal??malar do?rultusunda, eserlerin anlat?m? ile ilgili pek çok veri elde edilmi?tir.
Bu verilerden yola ç?karak: Dinginlik hissinin verilmesinde; müzikte geçkiler kullan?lmaz, seslerin de?erleri daha uzun olarak kullan?l?r. Korku ve deh?et kavramlar?n?n anlat?m?nda; uyumsuz ses ve akorlar kullan?l?r. E?it olmayan de?erler, temponun h?zlanmas? biçimi ile desteklenir. Öfke ve kinin anlat?m?nda; gergin akorlar kullan?l?r. Kromatik sesler ve diatonik yap? kullan?larak anlat?m kuvvetlendirilir. F?rt?na de?i?ken h?zlar ve ani kre?endolar ve karma??k ritimler ile anlat?l?rken, gece; yumu?ak nüanslar?, uyumsuz sesler ile kullanarak ifade edilir. Güne? ve ???k; düzenli tart?mlar ile parlak nüanslar yard?m? ile anlat?l?r. Müzikal ifade de t?pk? dil gibi do?ada var olan? taklit ederek onu anlat?r. Bu anlat?mda ikisi de seslerin zenginli?inden yararlan?r.