Müzikte Modülasyon Nedir?

0
44

4390_zko_teardrop-300x197Müzik sanat?, resim, mimari, heykel, gibi di?er sanat türlerinden çok fazla etkilenmi?tir. Örne?in; Resim sanat?nda renkler çok önemlidir. Renklerdeki kontrast yani z?tl?k, müzikte farkl? enstrümanlar?n kar??l?kl? olarak kullan?lmas? ile sa?lanm??t?r. Renklerin farkl?l???, resmi nas?l monotonluktan kurtar?rsa, müzikte de bu renkler tonalite ile kar??lanarak eserin dura?anl??? giderilir. Eser içerisinde farkl? tonalitelere geçerek renk say?s? artt?r?larak monotonluktan kurtulmu? olunur.
Modülasyon k?sa süreli ya da uzun süreli olabilmektedir. Sonat gibi baz? eserlerde ayn? ezgiyi di?er bölümlerde farkl? bir tonda duyabiliriz. Ton de?i?tirmek için farkl? yöntemler kullan?labilmektedir. Ortak akor kullan?larak yap?lan modülasyona diyatonik modülasyon denilmektedir. Bu modülasyon biçimi oldukça kolay yap?labilen modülasyonlard?r.
Örne?in: Do majör tonunda bulunan V. Derece, sol-si-re akoru, Sol majörde I. dereceye denk gelmektedir ve do majör ile sol majörün ortak akorudur. Do majör tonunda V. Derece akoruna geldikten sonra sol majör tonuna modülasyon yap?labilir. Modülasyonun yap?ld???n? belirtmek için sol majör tonun sansible sesi duyurularak sol majör duyurulabilir. Di?er bir modülasyon türü olan kromatik modülasyonda ise, ortak akora ihtiyaç olmadan sadece ortak sesler arac?l??? ile ton de?i?imine gidilmektedir. Örne?in; kromatik ç?k?c? ya da inici biçimde mi majör tonunda iken mi bemol majör sesine geldi?inde mi bemol majörün akoru ile esere devam ederek modülasyon yap?labilmektedir. Brahms ve Chopin’ in eserlerinde bu tür modülasyon tipine oldukça s?k rastlayabilirsiniz.
Son olarak anarmonik modülasyon biçiminde, bulundu?unuz tonun eksik 7’ li akoru ile ton de?i?ikli?ine gidebilirsiniz. Eksik 7’ li akorundaki her ses ile farkl? bir tona gidebilmek mümkündür.