Müzikte Klasik Dönem

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Klasik Döneme, klasik isminin verilmesi, bugün kulland???m?z ço?u müzikal formun ve yap?n?n bu dönemde bugünkü ?eklini almas?ndand?r. Ayd?nlanma felsefesi, müzi?in üslubuna i?lenmi?tir. Dönemin müzi?i kendinden önceki Barok Dönemin aksine sade, yal?nd?r. Barok Dönemde kullan?lan sürekli bas yerini homofoniye, çembalo ise yerini piyanoya b?rakm??t?r. Yine ayn? ?ekilde barok Dönemde ortaya ç?kan süslemelerin kullan?m? da bu dönemde farkl?l?klar göstermektedir. Rokoko ak?m? ile müzi?e yeni bir yön verilerek, sadelik ön plana ç?kart?lm??t?r.Klasik Dönemin olu?umuna 18. yy ortalar?nda kurulan Mannheim okulunun etkisi damgas?n? vurmu?tur. Kilise ve saray etkisinde olan Barok müzi?inin aksine müzik yava? yava? halka inmeye ba?lam??, saraylardaki konser salonlar? yerini, halk?nda müzi?e ula?abilmesini sa?layan büyük konser salonlar?na b?rakm??t?r. Dönemde özellikle senfoni çok büyük geli?im göstermi? ve döneme Haydn ile damgas?n? vurmu?tur. Ayn? zamanda bale, opera, sonat ve konçerto da dönem müzi?inde önemli bir yere sahiptir.

Müzik tarihinde Viyana Klasikleri olarak bilinen; Haydn, Mozart ve Beethoven, dönemin en önemli bestecileridir. Bu üç besteci piyano sonatlar?, konçertolar, senfonik eserler ile kendilerinden sonraki dönemlere ???k tutmu?lard?r. Klasik Dönem müzi?inde melodi ve armoni öne ç?kart?larak sade bir biçimde uygulanm??, müzi?in sadece soylular?n de?il tüm halk?n kültürel yap?s?na hitap etmesi gereklili?i savunulmu?tur.
Klasik Dönemin ilk evresi olarak, C. P. Emmanuel Bach ve Johann Stamitz önderli?inde kurulan Mannheim okulu önderli?inde, Erken Klasik Dönem olarak kabul edilir. Okul barok müzi?inin görkem ve ?atafat?ndan kurtulma sade ve yal?n müzik yap?lmas?n?n öncüsüdür. Mannheim okulunun kurdu?u orkestra, nüanslar?n ve müzikalitenin di?er besteciler taraf?ndan duyularak, onlara esin kayna?? olmu?tur. Gluck’ un opera sanat?na yeni bir boyut katt??? dönemde bu zaman dilimine denk gelmektedir.