Müzik Ressamlığı Nedir?

0
37

4390_zko_teardrop-300x197Müzik ressaml???, nesnel (d??a dönük) ve öznel ( içe dönük) olarak iki biçimde uygulanabilmektedir. Nesnel olarak uygulanma biçiminde, ses bile?enleri yard?m? ile do?a olaylar?n?n betimlemesinin yap?lmas? biçimidir. Öznel uygulanma biçiminde ise, bestecinin belirli bir konu üzerinde müzi?e yans?tt??? duygu ve dü?üncelerinin resim çizilerek anlat?lmas?d?r. Müzik resminde kullan?lan ana yap? resim ile müzik aras?ndaki ili?kilendirmedir. Örne?in; gök gürültüsü, ku? sesleri, a?lama, gibi do?al olarak üretilen seslerin taklit edilme biçimleri bu kavram?n içerisindedir.Müzi?in soyut bir sanat biçimi olmas?na kar??n resim somut bir sanatt?r. Müzik resminde de bir nevi soyut sanat formunu somut sanata dönü?türme olgusu vard?r. Müzikte bulunan z?tl?klar yani farkl? enstrüman ya da enstrüman gruplar?n?n çat??mas? ?ekli, resimde kontrast olarak z?t renklerin kullan?lmas? ile tasvip edilmektedir. Müzikte minör tonlar hüznü anlatmakta kullan?l?rken, resimde, hüznün rengi mor olarak kar??m?za ç?kmaktad?r.
Burada ki en hassas nokta müzi?in resmini yapacak ki?inin, müzi?in içeri?ini çok iyi kavramas? ve müzi?in derinliklerine inmesini bilmesidir. Aksi takdirde müzi?in duygusu ile örtü?meyen bir tablo ile kar??la?abilirsiniz. Müzi?in resmi disiplinler aras? ili?kinin soyut ve somut alanlar?n?n birbirine dönü?türülmesinin en güzel örneklerindendir. Robert Schumann’ ve Franz Liszt’ in bu konudaki örnek eserleri bugün ço?u ki?iye ilham olmaya devam etmektedir.
Günümüzde terapilerde de kullan?lan müzik ressaml??? ço?u üniversitede ara?t?rma konusu olarak ele al?nmakta ve ders olarak verilmektedir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.