Müzik ile Tedavi Mümkün Müdür?

0
37

4390_zko_teardrop-300x197Bunlar?n yan? s?ra etkili ve bir o kadar da e?lenceli olan bir tedaviden bahsetmek istiyorum sizlere…Müzikle gelen tedavi ?u s?ralar birçok ülkede yayg?n bir ?ekilde uygulamaya konuldu ve oldukça etkili.Avrupada klasik müzi?in öncülük etti?i bu uygulamada Türk doktorlar ney,tasavvuf müzi?i ve bu tarz enstrumental müziklerin de etkili oldu?unu öne sürüyor. Eski ça?lardan süregelen bu uygulama birçok ara?t?rma ile birlikte günümüzde de de?er kazanmaya ba?lam??t?r.Antik Roma döneminde hastalanan yöneticilerin belirli a?amalarda müzik dinletilerek daha sa?lam ve dirençli bir bünyeye sahip olduklar? bilinmektedir.Bu yöntem günümüzde daha çok otistik hastalar?n tedavisinde kullan?lmakta belirli periyotlarla düzenlenen bu yöntem ilaç tedavisinin yan? s?ra saatlik dilimlerle hastaya uygulanmaktad?r. Yüksek frekansl? müziklerden uzak tutulan hastalar daha çok k?s?k seste ve ruhu dinlendiren tarz müzikleri tercih etmektedir.Vücudun daha dirençli olmas? ve hastan?n kendisini iyi hissetmesi bu periyotlarla sa?lanmaktad?r.
Bilimsel ara?t?rmalarda müzisyenlerin ve müzik kula?? olan insanlar?n müzik sayesinde vücudundaki geli?imin ve etkile?imin normal bireylere göre daha çabuk ilerleme kaydetti?i ve olumlu etkiye sahip oldu?u ortaya konulmu?tur. Lozanov,müzik parçalar?n?n beyin dalgalar?n? 8 Hz. ile 12 Hz. aral???na dü?ürerek hastalar?n bünyelerinde daha etkili oldu?unu belirtmi?tir.
Ünlü dü?ünür FARAB? müzi?in beden sa?l???na etkisini ?u ?ekilde s?ralam??t?r;
Küçek makam?: ?nsana hassasiyet ( duyarl?l?k ) verir.
Saba makam?: ?nasana ?ecaat (cesaret, kuvvet) verir.
Buselik makam?: ?nsana kuvvet verir.
Hicaz makam?: ?nsana tevazu (alçak gönüllülük ) verir.
?sfahan makam?: ?nsana hareket kabiliyeti ve güven hissi verir…