Mustafa Memduh Şevket Esendal Kimdir?

0
28

4390_zko_teardrop-300x19728 Mart 1884 y?l?nda Çorlu?da dünyaya gelen siyasetçi, diplomat ve Türk Edebiyat?n?n en tan?nm?? öykü yazarlar?ndan biridir. Dünyaya zengin bir çiftçi ailenin o?lu olarak gelmi?tir. E?itim görmeden tamamen kendi istek ve h?rs? sayesinde çevresinden Arapça, Farsça ve Frans?zca ö?rendi. Ç?kan sava?lar nedeniyle ailesi ile beraber, zengin hayatlar?n? ve ya?am tarz?n? geride b?rakarak ?stanbul?a göç etmek zorunda kald?lar. ?? hayat?na ba?lamas? babas?n? kaybettikten sonra zorunlu olarak memur olarak çal??maya ba?lamas? ile olmu?tur. 1908 y?l?nda evlenmi? ve bu evlilikten üç çocu?u dünyaya gelmi?tir.Sava?ta ?stanbul?un i?gal alt?nda bulunmas? nedeniyle uzun süre saklanarak hayat?n? sürdüren ?evket Esendal, Mustafa Kemal?in iste?i üzerine 1920 y?l?nda Ankara?ya gitmi?tir. 1921 y?l?nda, Türkiye?nin ilk Yurtd??? temsilcili?i olan Bakü?de ortaelçi olarak görev alm??t?r. Kafkaslardaki Türk esirlerin yurda getirilmesi ve buralara silah sevkiyat?n?n idare edilmesi konusunda kendisine büyük görevler dü?mü?tür. 1925 y?l?nda Tahran?a elçi olarak atanm??t?r. 1930 y?l?nda bu görevinden istifa ederek ayr?lm??t?r. Tahran büyükelçili?inden istifa ettikten sonra 2 y?l süreyle Elaz?? milletvekilli?i yapm??t?r. 1933 y?l?nda Kabil büyükelçisi olarak görev yapmaya ba?lam??t?r. 1941 y?l?nda bu görevinden de kendi iste?i ile ayr?lm??t?r. Kabil dönü?ünde de, üç dönem boyunca Bilecik milletvekili olarak görev yapm??t?r.
Edebiyat yazarl???na gelince, öykü türü yaz?lar?n bilinen en etkili isimlerinden biridir. Yaz?lar?nda sade, pürüzsüz, anla??l?r ve temiz bir üslup kullanarak her kesimden okuyucuya hitap etmi?tir. Konular?nda karma??kl?ktan uzak durmu? genellikle s?radan insanlar?n hayatlar?na odaklanm?? ve onlar?n hayatlar? hakk?nda yaz?lar yazm??t?r. Kaleme alm?? oldu?u öyküleri, birçok gazete ve dergilerde yay?mland?. Durum hikâyecili?inin en etkili ismi olarak kar??m?za ç?kmaktad?r. En çok okunan eseri, 1934 tarihinde yay?mlanan Aya?l? Kirac?lar adl? roman?d?r. 16 May?s 1952 tarihinde hayat?n? kaybetmi?tir.

Mustafa Memduh ?evket Esendal??n eserlerinden bahsedecek olursak;