Musküler Distrofi Nedir?

0
62

4390_zko_teardrop-300x197Bir body sporcusunun sporu b?rakmas? ve kaslar?n?n ya?a dönmesi gibi musküler distrofi’de de kaslar?n ya?a dönmesi durumu vard?r. Kaslar?n s?k? bir yap?s? oldu?u için ya?a dönmeleri sonucunda bölgenin normalden iri olmas? normal bir durumdur. Hastal?k bugüne kadar sadece erkeklerde görülmü?tür ve küçük ya?larda(4-5) ba?lamaktad?r.Küçük çocuklarda elleri kullanamama, yürüyememe ve ya yürümekte a??r? zorlanma, merdiven ve basamak ç?kamama, elleri ba??n üstüne ç?karamama gibi durumlarda mutlaka doktora ba?vurulmas? ve sorunlu bölgeden biyopsi al?nmas? gerekmektedir. Kollar? yukar? kald?ramamak ve bu ?ekilde bask? alt?nda olan gö?üs bölgesinde sorunlar ya?anmaya ba?lar. Tedavisi için henüz sonuç al?nan bir yöntem geli?tirilememi?, hastalar?n ilerleyen ya?larda tekerlekli sandalyeye mahkum olmalar? ve genelde 20 ya?larda ölmesi beklenen bir durumdur. Ölümler gö?üs bölgesinden kaynakl? zatürre gibi hastal?klar?n meydana gelmesi ve ilerlemesi nedeni ile olmaktad?r. T?p ?u an bu hastal?k için fizik tedavi önermekte, fizik tedavi ile hastal???n ?ekil bozukluklar?n? en aza indirmek amaçlanmaktad?r.
Hastal?k genleri bayanlarda ta??nmaktad?r. Ailede bu hastal??a yakalanm?? biri varsa o bayan?n hamile kalmadan önce mutlaka konunun uzman? bir doktor ile görü?mesi, ve gerekirse hamile kalmamas? en do?ru tercih olacakt?r. Bu hastal???n genlerini ta??yan bir annenin erkek çocu?u bu hastal??a %50 yakalanacakt?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.