Mürekkep Balıkları ve Dev Gözlerinin Gizemi

0
39

4390_zko_teardrop-300x197Mürekkepbal?klar?n?n 28 cm geni?li?indeki gözleri gizemini hala koruyor. ?lk a?amada ortaya at?lan fikirler ilginç;
Balinalar?n avlar?na ula?mak için b?rakt?klar? renkli ???klar. Dev mürekkepbal?klar? onlar için güzel bir yem fakat kar?? savunma gecikmiyor, en büyük özellikleri 28 cm geni?li?indeki gözler ve elektiri?ini mürekkepbal?klar? kolay av olmamak ve kaçmak için kullan?yor. Takip mekanizmas?n? geli?tiren bu özellik sayesinde tehlikeyi önceden sezerek kaçmay? ba?ar?yorlar. 120 metre ötesini görebildikleri öne sürülen bu canl?lar,2,5 metre uzunlu?a rahatl?kla eri?ebiliyorlar.
Peki Neden Mürekkep Bal?klar??
Balinalar ve k?l?çbal?klar? 9 cm geni?li?indeki gözleriyle okyanusun canavarlar?. Mürekkepbal?klar?n? onlardan üstün k?lan özelli?i ise elektirik üretebilmeleri ve bu çok ilginç;dünyan?n en büyük gözlerine sahip olmalar?. Ara?t?rmac?lar incelenmesi en zor canl? olarak ortaya koyduklar? bu konuyu özellikle takip ediyorlar çünkü ?u ana kadar incelenebilmi? mürekkepbal??? say?s? çok az hatta bir elin parma??n? geçmeyecek say?da. Okyanuslar?n 500-600 metre derinliklerinde ya?ayan bu canl?lar ara?t?rmac?lar için bana göre büyük reklam arac?.
Dev mürekkepbal?klar? için bir dezavantaj daha: Bu canl?lar sa??r,i?itme problemleri yüzünden kolay av gibi görülebiliyor fakat belirtti?im ?ekilde 120 metre öteyi bile izleyebilen gözler onlar?n en büyük yard?mc?s?. Bir di?er konu ise baz? canl?lar d??ar?y? görebilmek için sinir hücrelerinin üretti?i elektiri?in yüzde 15 ila % 20′sini harc?yor. Peki ya 28cm geni?li?indeki dev mürekkepbal?klar?? Bunun maliyeti bu canl?ya çok fazla olmal?…