Mumyalama Nedir? Nasıl Yapılır ve Mumyalamanın Tarihçesi

0
64

4390_zko_teardrop-300x197Eski M?s?rda insan tuhunun 3 bölümden olu?tu?u dü?ünülüyordu; Ka,Akth,Ba. Ölüm sonras?nda onu tekrar canland?rmak için onu korumalar? gerekti?ine inan?yorlard?. Ba adl? ruhu bir ku? ile betimlemi?ler ve onun ki?inin kimli?i,karakteristik özellikleri olarak ortaya koymu?lard?r.Ba’n?n özgür bir yap?ya sahip oldu?u ve mezara hapsedilemedi?ini sürekli ç?k?p dola?arak özgürlü?ü ya?att???na inanm??lard?r.
Ka ise;onun birebir benzeriydi kollar? kalkm?? bir heykel olarak betimlenmi?tir.Ka;insan? yans?t?yor ve ona benzetiliyordu,Ka vücuda,bedene yak?n olmak zorundayd? bu yüzden mezar? terk edemez ve hep onun yan?nda kalmak zorundayd?. 3. ve son ruh Akth: O ölümsüzdür. Ba??ms?zd?r. Öbür tarafa yolculu?unda bedene e?lik eder ve onun yan?nda bulunur alemler aras?nda istedi?i gibi gezinebilirdi.
Mumyalama i?lemine gelecek olursak arkada?lar bu i?lem tam anlam?yla bilimsel bir çal??ma bana göre ve detayl? bir ?ekilde irdelenmeli bunun hakk?nda birkaç ?ey söyleyece?im sizlere.