Mortgage Nedir?

0
18

4390_zko_teardrop-300x197Günümüzde her kesimden insan ev sahibi olmak için çal??maktad?r. Konut fiyatlar?n?n yüksek olmas? nedeni ile ço?u insan ev sahibi olamamakta, hayatlar? boyunca kirada oturmaktad?r. Kira öder gibi ev sahibi olmak TOK? ile mümkün olan bir durum olsa da, son günlerin en popüler konut kredisi olan mortgage sayesinde kolayl?kla ev sahibi olunabilmektedir.Peki her kesimden insan?n kulland??? bu mortgage kredisi nedir?
Mortgage; kelime anlam? olarak ipotekli sat?? anlam?na gelmektedir. Mortgage sistemi ad?ndan da belli oldu?u gibi ipotekli konut sat?m? demektir. K?saca sistemi özetlersek banka bizim yerimize konutu sat?n al?r, taksit kolayl??? sa?layarak evi bize satar. Bu sayede kira öder gibi ev sahibi olmak mümkündür. Mortgage kredisi ile konut kredisini ayn? sanan pek çok vatanda? bulunmaktad?r. Her iki kredinin de amac? vatanda?? ev sahibi yapmak olsa da aralar?nda büyük farklar bulunmaktad?r. Konut kredisinde taksitlendirme mortgage kredisine oranla daha azd?r. Konut kredisinde 2 veya 3 y?l vadeli kredi sa?layabilirken mortgage kredisinde 30 veya 40 y?la kadar vadeli krediye sahip olabilirsiniz. Konut kredisinde taksitte aksamalar oldu?unda krediyi çekti?iniz banka size 1 y?l müddet tan?maktad?r. 1 y?l içerisinde taksitlerinizi düzene sokamaz iseniz konutunuza el koyulmaktad?r. Mortgage kredisinde taksit aksamalar?nda banka o güne kadar ödedi?iniz pe?inat? ve taksitleri size geri ödeyerek evinizi aç?k artt?rma ile satmaktad?r.
Konut kredisinde banka size konutun de?erini öder, siz evi sat?c?dan pe?in para ile al?rs?n?z. Dolay?s? ile ev sizin olmu? olur.

Mortgage kredisinde banka evi sizin yerinize sat?n al?r, taksitiniz bitene kadar ev tamamen size ait olmaz. Ayr?ca mortgage kredisinde konutun yüzde yirmi be?ini pe?in olarak cebinizden ödemeniz ?art. Konut kredisinde faiz oranlar? sabittir. Yani ülke ekonomisi de?i?se de siz krediyi ald???n?z faizi ödemeye devam edersiniz. Mortgage sisteminde ise iki tip faiz oran? bulunmaktad?r. Sabit faiz veya de?i?ken faiz. ?ster sabit faiz kullan?rs?n?z, isterseniz ekonomi de?i?tikçe faiz oranlar?n?z? de?i?tiren de?i?ken faiz oranlar?n? tercih edersiniz.