Mors Alfabesi Nedir? Nasıl Yazılır? Mors Alfabesinin Tarihçesi

0
43

4390_zko_teardrop-300x197Mors alfabesinin tan?m?n? basitçe yapacak olursak e?er; iki çe?it sinyalin (k?sa ve uzun sinyal) farkl? kombinasyonlar?n?n harfleri, say?lar? ya da noktalama i?aretlerini olu?turdu?u bir haberle?me dilidir diyebiliriz. Genellikle elektrik ya da radyo sinyali kullan?larak ki?iden uzak bir noktaya yaz?l? bir metnin ula?t?r?lmas?nda kullan?l?r.
K?sa ve uzun sinyallerin d???nda aralardaki sessizlikler de anlam ta??maktad?r. Örne?in; k?sa aral?k harfler aras?nda, orta uzunlukta aral?k kelimeler aras?nda ve uzun aral?klar ise cümleleri birbirinden ay?rmakta kullan?l?r.Örne?in:
– — .-. … / — — .-. …
M O R S (bo?luk) M O R S
Asl?nda Mors Alfabesinin tek bir ?emas? vard?r. Önemli olan bu ?emay? bilmek ve çizgi ile noktalar? takip ederek istenilen metni olu?turmakt?r.