MMO Oyun İnceleme: Desert Operations

0
35

4390_zko_teardrop-300x197Bizim tavsiyemiz binalar?n?z?(Cephane,Rafineri,Maden vb.) in?aa edip seviyelerini yükseltmeniz.Binalar?n?z seviyelerine göre size ürün vereceklerdir.Yani ilk önce ‘?n?aa’ stratejisini kullan?rsan?z sonradan üzülmezsiniz(!).Ama tabi ‘?n?aa’ stratejisinin de baz? zorluklar? yok de?il.Mesela binalar?n seviyelerini artt?rd?kça in?aa süreleri de uzuyor.E?er üç haneli seviyelere gelmi?seniz bu süre daha da çok uzuyor.Ama oyun biraz da sab?r i?i.Çünkü sadece binalar? in?aa etmek de?il,ordunuz için alaca??n?z araçlar içinde beklemeniz gerekiyor.Binalar? bitirdikten sonra bu sefer üniversitenizden ara?t?rmalar yap?p araçlar?n?zla sava?maya ba?layabilirsiniz.Bundan sonra art?k stratejinizi belirleme zaman? gelmi? oluyor.Stratejinizi belirlemelisiniz çünkü,e?er oyunda yanl?? bir dü?mana sald?r?rsan?z,sadece bir sava?ta bile her ?eyinizi kaybedebilirsiniz.Onca bina seviyeleri,onca ara?t?rma ve onca yapt???n?z yat?r?mlar?n hepsi elinizin alt?ndan kayabilir.Ama tabi bunun tersi de olabilir.Onun için stratejinizi iyi belirlemekte fayda var.
K?saca binalar?m?z? anlatal?m:
Banka: Fazla paran?z? bankada biriktirip daha sonra kullanabilirsiniz.K??la:Burada asker üretebilirsiniz.Üniversite:Burada araçlar?n?z? üretebilmek için gerekli ara?t?rmalar? yapars?n?z.
Simülasyon Binas?: Bu binada üç farkl? kategoride(Kara,Hava,Deniz) araçlar?n?z? geli?tirebilirsiniz.Burada da seviyeler var ve seviye ne kadar artt?r?l?rsa araçlar?n?z?n da isabet ettirme oranlar? o ölçüde artar.