Mitsubishi ASX ve Özellikleri

0
44

4390_zko_teardrop-300x197D?? Tasar?m
ASX modelinin genel tasar?m? her ne kadar kendine özgü gibi görünse de, öndeki büyük ?zgara ve farlar gibi ayr?nt?lar? itibariyle markan?n di?er bir modeli olan Lancer Evolution’a çok benziyor. Ancak bu ASX modeline kopya bir tasar?m demek anlam?na da gelmiyor. Çünkü ustaca tasarlanm?? olan ASX bu benzerli?in çabucak fark edilmesini engelliyor. Arac?n ön ?zgara ve sis farlar?n?n etraf?nda kullan?lan krom detaylar ve de?i?ik far tasar?m? ASX’in farkl? bir tasar?m ?ablonuyla kar??m?za ç?kmas?n da baz? küçük ayr?nt?lar. Di?er yandan ASX modelinin aerodinamik tasar?m hatlar? da çok dikkat çekici. Geriye do?ru e?imlenen ön cam? takiben arka tarafa alçalan tavanla birlikte araç havan?n içinden adeta s?yr?larak geçiyor. Sinyalli ve ?s?tmal? yan aynalar da bu aerodinamik yap?n?n bir parças? olarak geriye do?ru bir kavis çizerek havaya yön veriyor. Arac?n bir güzel özelli?i de tavan?n tamamen cam olmas?. LED ayd?nlatmal? bu cam tavan sayesinde yolcular için panoramik bir görü? alan? sa?lanm?? oluyor. Araçta 16″ ve 17″ olmak üzere iki tür alüminyum ala??ml? jant seçene?i bulunuyor. ?ki farkl? donan?m paketiyle birlikte 16″ jantlar ?nvite, 17″ jantlar ise ?ntense donan?m donan?m paketlerinde sunuluyor . Karart?lm?? arka camlar, tavan ray? ve LED ayd?nlatmal? cam tavan gibi di?er özellikler üst donan?m paketi ?ntense’de mevcut olarak sunuluyor. Arac?n uzunlu?u bir hayli fazla. Önden arakaya toplam uzunluk 4.295 mm. Bu uzunluk yolculara daha rahat bir yolculuk sa?lamakla birlikte bagaj hacminin de artmas?n? sa?l?yor.Arac?n geni?li?i 1.770 mm yüksekli?iyse 1.615 mm. Toplam a??rl???ysa donan?m paketine göre 1.275 ile 1.515 kg aras?nda de?i?iyor. Bagaj hacmi bir hayli geni? tutulmu?. Normalde 416 kg bagaj hacmi sunulmakla beraber koltuklar yat?r?ld???nda bu hacim 1.143 kg’ye kadar ç?kabiliyor. Compact bir SUV olan ASX asl?nda sadece bir ?ehir arac? de?il. ASX’in arazide ki meziyetleri de bir hayli üstün. ASTC yani Aktif Denge Ve Çeki? Kontrolü denen sistem sayesinde ASX’in her türlü yol ve arazi ?artlar?nda mükemmel bir denge de kalmas? sa?lanm??. Arac?n çekme kabiliyeti ise 1.200-1400 kg gibi Compact bir SUV için yeterli bir seviyede.?ç Tasar?m
Arac?n iç tasar?m?nda sadelik ön planda tutulmu?. Direksiyon simidi ve göstergelerle birlikte gülümseyen bir yüz olu?turulmu?. Direksiyon simidinin etraf?na yerle?tirilen tu?larla birlikte adeta bir kumanda paneli olu?turulmu?. Arac?n h?z göstergeleri analog ve ayd?nlatmal? olarak tasarlanm??. Böylelikle karanl?kta bile ekrandan h?z verileri, yak?t durumu benzeri ?eyler rahatça okunabiliyor. Arac?n orta konsoluna ise 6,1″ büyüklü?ünde bir bilgi ekran? konumland?r?lm??. Bilgi ekran?nda ki ço?u i?lem direksiyon üzerindeki tu?larla da halledilebiliyor. Bilgi ekran?n alt?nda bulunan 2WD-4WD tu?u sayesinde ise araç kolay bir ?ekilde 2 veya 4 çekere geçebiliyor. Ayr?ca arac?n CD ve MP3 çalar oynatabilme, Bluetooth, geri görü? kameral? park yard?m sistemi, ABS ,EBD gibi farkl? özellikleri de mevcut bulunmakta. Farkl? donan?m özelliklerine sahip olan araçta teknolojik özellikler kadar güvenli?e de önem verilmi?. Euro Ncap’tan 5 y?ld?zla geçmeyi ba?arm?? olan araçta, güvenlik de mümkün oldu?unca en üst seviyeye ç?kart?lmaya çal???lm?? . Sürücü diz hava yast?klar?, yolcu hava yast?klar? ve perde hava yast?klar?yla birlikte araçta toplam 7 hava yast??? kullan?larak daha güvenilir bir yolculuk imkan? sa?lanm??. 5 ki?i için geni? bir alan sunan ASX’in iç mekan? yolculara ferah bir yolculuk sunmak amac?yla geni? tasarlanm??. Arka yolcu koltuklar?nda ki diz aral?k mesafesi bir hayli geni? tutularak araçtan maksimum yolculuk verimi al?nmas? sa?lanm??.
Motor
Mitsubishi ASX de 1,6 L DOHC 16 Valf MIVEC ve 1,8 L DI-D olmak üzere iki farkl? tip motor seçene?i bulunuyor. 1,6 L motorda 4X2 çeki? sistemi kullan?l?rken, 1,8 L hacimli motorda ise 4X4 çeki? çeki? sistemi kullan?lm??. ?ki farkl? motorda Benzin ve Dizel seçene?i mevcut. Her iki motorda Euro 5 emisyon standartlar?na göre tasarlanm??. Motorlar km de 120 ile 170 gram ars?nda de?i?en CO2 sal?n?m?na sahip ki, böylece güç ve çevre bilinci bir arada sunulmu? oluyor. Motorlar?n gücü 116 ile 117 Beygir gücü aras?nda de?i?iyor. 1,8 L hacim motorun maksimum torku 300 Nm iken 1,6 L hacim motorun torku ise 154 Nm. ASX’in 100 km’de tüketti?i yak?t miktar? ise ?ehir içi ve ?ehir d???na göre farkl?l?k göstermekle birlikte, 4,6 ile 7,4 L aras?nda de?i?iyor. Böylelikle ASX yak?t verimlili?i aç?s?ndan ba?ar?y? yakalayabiliyor.
Fiyat
Mitsubishi ASX tasar?m, donan?m özellikleri ve yak?t verimlili?i gibi özellikleriyle ba?ar?y? yakalayabilmi? say?l? Compact SUV modellerinden biri. Ayr?ca araç fiyat/performans aç?s?ndan ele al?nd???nda arac?n fark? da ortaya ç?km?? oluyor. Farkl? donan?m ve güç özelliklerine göre fiyatland?rma da de?i?iklik gözlenebiliyor. Öyle ki, 1,6 L MT Inv?te paketli ASX 62,219 TL sat?? etiketine sahipken en üst donan?m paketi olan 1.8 L MT INTENSE DIESEL 4X4 ASX modeli 109,982 TL fiyat etiketiyle kar??m?za ç?k?yor. Ve hemen belirtelim ki, üst donan?m paketinde Dizel yak?t kullan?l?yor ve di?er Benzinli paketlere göre daha az yak?t tüketimine sahip.
Kaynakça: