Mitoz Bölünme Nedir? Evreleri Nelerdir?

0
44

4390_zko_teardrop-300x197Hücre bölünmeye ba?lamadan önce haz?rl?k evresi geçirir.?ki mitoz aras?nda gerçekle?en bu evreye interfaz denir.?nterfaz bölünmenin esas evresi de?ildir.?nterfaz canl?n?n normal ya?am evresidir.?nterfazda beslenme;büyüme,biyokimyasal tepkimeler gibi olaylar gerçekle?tirilir.Fakat hücre bölünmesine kadar verdi?i andan itibaren bölünmeye ait olaylar ba?lar.Bu evrede görülen ba?l?ca de?i?iklikler ?unlard?r:
– Kromozomlar kendisini e?ler.Kal?tsal madde miktar? iki kat?na ç?kar.
– Kromozomun e?lenmesi ile iki iplikli hale gelen kromozomun her bir ipli?ine kromatit denir.Kromatitler birbirlerine sentromerlerle ba?l?d?r.
– Sentroiller kendisini e?ler.
– Hücrede ATP sentezi,RNA,protein sentezi,büyüme gibi metabolik faaliyetler çok h?zl?d?r.

Çekirdek Bölünmesi : ?nterfaz d???nda çekirdek bölünmesi,profaz,metafaz,anafaz,telofaz olmak üzere birbirini takip eden dört evrede tamamlan?r.