Mitoloji Nedir? Nasıl Oluşmuştur?

0
42

4390_zko_teardrop-300x197Mitolojiler daha çok; tanr?lar?, kahramanl?klar? ve do?aüstü varl?klar? kendilerine konu olarak seçmi?lerdir. Birçok mitolojide konu bir ülkenin veya devletin kurulu?u ve aç?klanmas? muhtemel olmayan do?a olaylar?d?r. Genel olarak bir ?eyin nas?l yarat?ld??? veya nas?l meydana geldi?i gibi konular? içerir.Efsaneler ilk ç?kt?klar?nda sözlü iken daha sonralarda kaleme al?nm?? ve ölümsüzle?tirilmi?lerdir. Ço?unlukla geleneksel sözlü anlat?m yoluyla ozanlar ve rahipler arac?l???yla günümüze kadar gelmi?lerdir. Mitolojiler objektif bir do?ruluk ta??mazlar.
Mitolojilerin Olu?umlar?
Yazarlar aras?nda kesin bir uzla?ma noktas? bulunmasa da, kimi yazarlar mitolojinin ya?anm?? ve unutulmu? olaylar bütünü oldu?unu dü?ünürler, kimisi tamamen bilinçalt? ve hayal gücüne dayal? oldu?unu dü?ünürken kimi yazarlar ise toplumlar?n kaynak bulma ihtiyaçlar?n? sömüren dini ve siyasi liderler taraf?ndan te?vik edilip olu?turuldu?u kanaatindedirler.
Çe?itli Mitolojiler
M?s?r Mitolojisi: Eski M?s?r tarihi boyunca devlet birçok tanr? de?i?tirmi?tir. Öyle ki her köyde farkl? bir tanr?ya inan?lm??t?r. Bazen bu tanr?lardan birisinin ismi de?i?tirilip farkl? köylerde bu tanr?ya tapmaya ba?lam??lard?r. M?s?r tarihindeki en ünlü tanr?lar Osiris, kar?s? ?sis ve o?ullar? Horus’tur.
M?s?rl?lar, Osiris’in öldükten sonra dirilece?ine inan?yorlard?. Bu nedenle insanlar?nda öldükten sonra dirilece?ine inan?rlar ve mezarlar?n? görkemli bir ?ekilde in?a ederlerdi. Büyük piramitler güçlü krallar? için yapt?klar? mezarlard?r. M?s?rl?lar, öldükten sonra dirili?e inand?klar? için her mezar?n içine yiyecek, ev e?yas?, giysi ve çe?itli araç-gereçler koyarlard?. Krallar?n mezar?na ise bunlar?n yan? s?ra dirildikten sonra onlar?n hizmetini görmeleri için küçük heykelcikler koyarlard?.