Miskin(Tembel Hayvan) Nedir?

0
42

4390_zko_teardrop-300x197Çok a??r hareket etmelerine ra?men dinlenme vakitleri potansiyelleriyle ters orant?l?d?r. Günlerinin yar?s?ndan ço?unu uyuyarak geçirirler. Kas dokular?n?n zay?f olmas?ndan dolay? da çok çabuk yorulurlar. Bu sebeple tehlikeli durumlarda kolayl?kla savunmas?z ve çaresiz dü?ebilirler.Tembel hayvanlar orta büyüklükte olan memelilerdendir. Kulaklar? ufak oldu?u için çok belirgin de?ildir. Bacak ve kollar? s?ska ve uzundur. Burunlar? küçük olmas?na ra?men gözleri büyüktür lakin kimi zaman bu özellikleri de?i?kenlik gösterebilir. K?sa ve kal?n bir kuyru?a sahiptirler.
Hem hayvansal hem de bitkisel besinlerle beslenebilirler. Cecropia a?açlar?ndan çok ho?lan?rlar. Yaprak,tomurcuk böcek ve küçük canl?lar?n ölü bedenlerini yerler.Sürüngenlerle de beslenebilirler. Sindirim sistemleri farl? oldu?u için yedikleri besinleri sindirmeleri uzun olabilmekte ve yiyecek türüne göre bu sindirim 25 günden fazla sürebilmektedir.
Genellikle a?açlarda ters ?ekilde as?l? olarak durduklar? için hayatlar?n?n büyük bir k?sm?n? bu ?ekilde durarak yada çok a??r ?ekilde hareket ederek geçirirler. Bu sebeple k?llar?n?n yönü di?er memelilerinkine benzemeyerek z?t yönde ç?km??t?r. K?llar?n bu ?ekilde ç?k?yor olmas? vücut s?cakl???n?n korunmas?nda, rüzgarda ve ya?mur suyundan az etkilenmede miskine çok fayda sa?lar. Kürklerinin rengi gizlenmelerine çok elveri?lidir ve genellikle koyu kahverengidir.
Tatl? ve komik görünümlü hayvanlard?r. ?nsanlara çok ilginç ve komik görünen davran??larda bulunurlar. Görüntüleri böyle olmas?na ra?men kendilerine has t?rnaklar? çok güçlü ve uzundur. Dü?manlar?yla mücadele ederken en büyük silahlar? onlard?r. Miskinler her ne kadar güçsüz gibi görünseler de t?rnaklar?yla yapt?klar? darbeler neticesinde dü?manlar?na ciddi yaralar verebilirler. Az hareket ettikleri için fark edilmeleri zor oldu?undan ço?u zaman öyle ciddi bir mücadeleye girmezler. En büyük rakipleri Jaguar ve Harpy kartal?d?r. Kendilerini onlara fark ettirmedi?i sürece oldukça uzun ya?arlar. Ya?am süreleri 40 y?l? bulabilen bu hayvanlar?n yeti?kinlerinin vücut uzunlu?u 50 ile 60 cam aras?ndad?r.

Google dan Gelen Aramalar: