Mısır Piramitlerinin Sırrı Nedir?

0
43

4390_zko_teardrop-300x197Piramit ?eklindeki yap?lar sadece  M?s?r’a özgü olmay?p dünyan?n ba?ka yerlerinde de in?a edilmi? örnekleri bulunmaktad?r. Fakat say?ca en çok M?s?r’da bulunduklar?ndan bölgeyle özde?le?erek “M?s?r Piramitleri” olarak an?lmaktad?rlar.Dünyadaki Önemli Piramitler:
Piramit Nedir?
Taban? kare ?eklinde olup kö?elerin tepede tek bir noktada birle?mesiyle olu?an geometrik ?ekildir. Dört e?it büyüklükte üçgen yüzeye sahip olan piramitler, in?a edildiklerinde mühendislik aç?s?ndan son derece sa?lam bir yap? sergilemektedirler.
Piramitlerin Tarihçesi
Piramitlerin firavunun mumyas? ile onun de?erli hazinelerini ve dönemin e?siz sanat eserlerini saklamak amac?yla yap?ld??? dü?ünülmektedir. Fakat bugüne kadar hiçbirisinin içerisinde herhangi bir mumyaya veya hazineye rastlanmam??t?r. Dünyan?n ilk in?a edilen piramidi Sakkara’da olup yap?m? M.Ö 2620 y?l?nda tamamlanm??t?r. ?lk örnekleri basamakl? yap?da olan piramitlerin birço?u tamamlanamam?? veya yap?m a?amas?nda y?k?lm??t?r. Bunun ilk örne?i M.Ö 2570 y?l?nda yap?m?na ba?lanan Meidum piramidi olup, sekizinci basamak yap?lmak istenirken y?k?lm??t?r.
Piramitleri in?a edenler bundan ders ç?kararak daha yüksek piramitler yapabilmek için taban? mümkün oldu?unca geni? tutarak e?kenar bir geometri kullanman?n gerekli oldu?unu dü?ünmü?lerdir. Nil nehri yak?nlar?ndaki Dahahur bölgesinde M.Ö 2570 y?l?nda in?as?na ba?lanm?? olan Bent piramidi, üçte ikilik bölümü tamamland?ktan sonra daha önceki tecrübeler baz al?narak e?im aç?s? dü?ürülmü? ve yükseltilmeye devam edilmi?tir. Bu yöntemle M.Ö 2565 y?l?nda ba?ar?yla tamamlanan Bent piramidi çok daha rijit bir yap?ya kavu?urken, e?siz bir görünüme de sahip olmu?tur. Bu tarihten sonra yap?lan tüm piramitler daha küçük sabit bir aç? ile yükseltilerek in?a edilmi?tir.