Mıknatıs Nedir? Nasıl Yapılır?

0
48

4390_zko_teardrop-300x197M?knat?s özellikle ?sveç’te, Cezayir’de ve Ural da?lar?nda, baz? gökta?? kal?nt?lar?nda ve da??n?k olarak dünyan?n çe?itli yerlerinde do?al olarak bulunur. Bunlar do?al, kendili?inden olu?mu? saf m?knat?slard?r. Fakat bu do?al m?knat?slar d???nda, su verilmi?, özel çelikten yap?lma yapay m?knat?slar da vard?r.Bu çelikler karbonun çözüldü?ü (ostenizasyon) yakla??k 800 santigrat dereceye kadar ?s?t?l?r, daha sonraelde edilen ostenitin 260 santigratta bozulmayaca?? biçimde, h?zla so?utulur. Bu i?lem s?cakl?k dü?ürüldü zaman yaln?zca martenstin(demir içinde demir karbür çözeltisi) elde edilmesini sa?lar. Söz konusu cisimler m?knat?s yap?m?n?n temelinde yer al?r. Bu özel çeliklerin kobalt bak?m?ndan zengin oldu?unu (% 35) belirtmek gerekir. 

M?knat?s yap?m?nda kullan?lan önemli malzemelerden biri alnicodur. Alnico, temel olarak kobalt (%30-35), nikel (%15) ve alüminyumdan (%8) olu?an bir maddedir. Platin kobalt ala??mlar? özellikle saat sanayisnde kulan?l?r.
Ek olarak m?knat?sl???n?n giderilmesi son derece güç olan kobalt ferrit ya da baryum ferrit, eski çelik m?knat?slara göre daha çok kullan?l?r. Ferritler ya?lanma olaylar? göstermezler ve son derece güvenilirdirler. Bu durum söz konusu maddelerin otomobil, uçak gibi önem te?kil eden alanlarda kullan?lmas?na yol açm??t?r. Bu maddelere kauçuk ya da plastik madde kat?lmas? bükülgen m?knat?slar?n elde edilmesini sa?lar.